Lista GDDKiA uwzględnia następujące uwagi, które powinna zawierać ekspertyza:
- przeanalizowanie oddziaływania na zdrowie i warunki życia ludzi;
- przeanalizowanie pozytywnych skutków realizacji inwestycji, szczególnie w kontekście oddziaływania na ludzi i środowisko przyrodnicze;
- wykonanie prognozy oddziaływania hałasu z obwodnicy dla roku oddania inwestycji do użytkowania oraz ocenę stanu istniejącego; uzupełnienie ww. prognozy przy założeniu, że obwodnica będzie lub nie będzie realizowana (umożliwi to oszacowanie poprawy jakości środowiska w sąsiedztwie istniejącej drogi);
- opisy poszczególnych komponentów środowiska i analizy oddziaływania inwestycji na środowisko powinny zostać odniesione do przebiegu wszystkich wariantów;
- należy wyjaśnić przyjęte uwagi w analizie oddziaływania wariantów na środowisko; zweryfikować przyjęte kategorie, uzupełnić je o oddziaływania na gatunki i siedliska chronione, oddziaływania na ludzi, oddziaływania na wody podziemne i powierzchniowe, dobra materialne itp. Odnosi się wrażenie, że niektóre z kryteriów się pokrywają, nie widać między nimi różnicy;
- opracowanie musi zostać uzupełnione o wnioski z przeprowadzonych analiz;
- należy opisać wszystkie formy ochrony przyrody znajdujące się w pobliżu inwestycji (w tym pomniki przyrody), wskazać ich granice oraz oddziaływanie na te obszary, określić odległość od inwestycji lub długość przecięcia;
- należy dokonać charakterystyki korytarzy migracyjnych zwierząt w rejonie oddziaływania inwestycji (lokalne i ponadlokalne);
- należy określić założenia do analizy porealizacyjnej i do monitoringu (badania należy wykonać w ramach ww. pomiarów);
- załączone streszczenie w języku niespecjalistycznym powinno opisywać treść raportu, a jest zbyt ogólne.

Na 19 grudnia został ustalony termin uwzględnienia tych uwag. Gdy termin upłynie, GDDKiA (jeśli uwagi zostaną naniesione) złoży ekspertyzę DHV do służb Ministra Środowiska. Zlecenie ekspertyzy zostało ustalone w połowie roku jako wynik uzgodnień Okrągłego Stołu powołanego do sprawy obwodnicy Augustowa.