Wystawcy przedstawili ofertę obejmującą: materiały, sprzęt i maszyny dla budownictwa drogowego oraz inżynierii ruchu, a także usługi projektowe i wykonawcze. Specjalny sektor został poświęcony firmom brytyjskim, które zaprezentowały propozycje dla infrastruktury transportu lotniczego oraz morskiego. Podczas imprezy został rozstrzygnięty konkurs Ministra Infrastruktury na najlepszą ofertę Targów Infrastruktura 2005. W kategorii Drogi zwiciężyła firma BUDIMEX-DROMEX S. A. W kategorii Materiały do Budowy i Utrzymania Dróg nagrody przyznano przedsiębiorstwom: Orlen Asfalt Sp. z o.o. oraz LOTOS Asfalt Sp. z o.o., wyróżnienia zaś: Fatzer AG Geobrugg Protection Systems oraz Slag Recycling Sp. z o.o. W kategorii Ruch nagrodę otrzymała Inspekcja Transportu Drogowego, a wyróżnienia: MSR TRAFFIC Sp. z o.o., a także Signalco Ltd. Sp. z o.o. Nagroda w kategorii Infrastruktura Drogowa i Komunalna została przyznana Instytutowi Badawczemu Dróg i Mostów. Natomiast Międzynarodowe Targi Polska Sp. z o.o. wręczyły Dyplomy Uznania za najbardziej oryginalną i profesjonalną aranżację stoiska przedsiębiorstwom: Orlen Asfalt Sp. z o.o., BUDIMEX - DROMEX S.A., MSR TRAFFIC Sp. z o.o., a także Autostrada Wielkopolska S.A. i Autostrada Eksploatacje S.A.

Na stoiskach można było spotkać się z przedstawicielami, m.in.: Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, Instytutu Badawczego Dróg i Mostów, Ogólnopolskiej Izby Gospodarczej Drogownictwa, Krajowej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Komunikacji RP, Zarządu Dróg Miejskich w Warszawie, Biura Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Miasta Stołecznego Warszawy, a także Komendy Stołecznej Policji.Podczas tegorocznych targów dużym zainteresowaniem cieszyły się spotkania dla branży. Po raz drugi odbyło się Forum Polskiego Drogownictwa, gdzie przedstawiciele wszystkich szczebli administracji państwowej, instytucji i organizacji związanych z branżą, naukowcy, a także wykonawcy dyskutowali o aktualnych problemach drogownictwa w Polsce.

Równolegle odbyła się XIII edycja międzynarodowej konferencji bezpieczeństwa ruchu drogowego Road Safety on Four Continets, dotycząca problemów występujących w Europie, Ameryce, Afryce i Azji. Podczas obrad dokonano przeglądu stanu ostatnich badań i wydarzeń w bezpieczeństwie ruchu drogowego oraz omówiono zastosowanie wyników badań w praktyce.
Podczas targów Krajowa Rada Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego zorganizowała seminarium pt.: Szansa poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego.
W konferencji Porty Lotnicze 2005: Perspektywy Rozwoju Portów Lotniczych w Polsce rozmawiano m.in. o możliwościach rozwoju transportu lotniczego w Polsce.
Ministerstwo Środowiska przygotowało Forum Ochrony Środowiska, podczas którego omówione zostały: wpływ transportu na środowisko, postępowanie z pojazdami wycofanymi z eksploatacji oraz problematyka związana z Krajowym Programem Oczyszczania Ścieków Komunalnych.

Równolegle w Pałacu Kultury i Nauki odbyły się I Międzynarodowe Targi Konserwacji i Restauracji Zabytków oraz Rewitalizacji Miast Zabytki 2005, które stanowiły jeden z elementów I Ogólnopolskich Dni Konserwatorskich. 47 wystawców zaoferowało produkty i usługi z zakresu m.in.: usług budowlanych, oświetlenia, chemii budowlanej, czyszczenia rur i elewacji, konserwacji, renowacji mebli, ceramiki dachowej, stolarki, osuszania, usług konsultingowych oraz security. Patronat nad Targami Zabytki 2005 objął Generalny Konserwator Zabytków.

Targi przygotowała firma Międzynarodowe Targi Polska Sp. z o.o. - największy organizator imprez wystawienniczych na rynku warszawskim.