Kierowcy poruszający się w okolicach przebudowy muszą liczyć się ze znacznymi utrudnieniami. Na początku zostanie wyłączona z ruchu jedna jezdnia autostrady, a ruch będzie się odbywać drugą jezdnią w obu kierunkach. Następnie przebudowane zostaną łącznice na węźle Zakopiańskim w Opatkowicach.
Za prace wykonawcze odpowiedzialne jest konsorcjum, w skład którego wchodzą: Budownictwo Drogowe "JARPOL" SA z Warszawy oraz Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów sp. z o.o. ze Świecia.
Kontrakt opiewa na kwotę 14 166 915,66 zł.
W ramach prac zostanie wykonane:
- wzmocnienie nawierzchni obu jezdni autostrady do obciążenia 115 kN/oś wraz z naprawą spękań siatkowych i poprzecznych,
- remont wraz z odnową istniejącej drogi serwisowej prawej,
- remont + nakładka bitumiczna istniejącej drogi serwisowej lewej,
- nadsypanie i wyprofilowanie pobocza ziemnego,
- uporządkowanie pasa rozdziału autostrady (wymiana istniejących korytek ściekowych z wyprofilowaniem spadków, wymiana skorodowanych i zbyt niskich barier energochłonnych) - plantowanie skarp,
- regulację włazów kanalizacyjnych oraz wpustów ulicznych,
- wymianę istniejących elementów ściekowych i krawężników na elementy wibroprasowane,
- poprawę istniejącego systemu odwodnienia (odmulenie, udrożnienie i wyprofilowanie istniejących rowów drogowych),
- budowę ogrodzeń autostrady w formie ekranów akustycznych,
- wzmocnienie nawierzchni łącznic Węzła Zakopiańska I (łącznice: Zakopane-Tarnów, Katowice-Kraków, Katowice-Zakopane, Kraków-Katowice.

Zakończenie prac planuje się jeszcze w roku bieżącym.