Inwestycja będzie zlokalizowana Planowana w południowej części Kielc, w rejonie osiedli Pakosz, Baranówek, Barwinek. Przedmiotowy odcinek stanowi fragment od ul. Krakowskiej do ul. Ściegiennego (4 warianty przebiegu).

Studium Techniczno – Ekonomiczno - Środowiskowe inwestycji pod nazwą "Budowa południowej obwodnicy śródmieścia miasta Kielce - I etap - odcinek od ul. Krakowskiej do ul. Ściegiennego" opracowuje Biuro EKKOM na zlecenie Miejskiego Zarządu Dróg w Kielcach. Studium powstaje w celu: - wstępnej analizy wariantów przebiegu drogi oraz jej powiązań z siecią dróg publicznych;
- określenia korytarzy terenowych dla przebiegu wariantów trasy;
- wyboru wariantów najmniej kolidujących z obszarami i obiektami objętymi ochroną na podstawie przepisów o ochronie przyrody oraz o ochronie zabytków, które będą brane pod uwagę w II etapie dokumentacji.