W konsekwencją prowadzonych prac są znaczne utrudnienia drogowe. Przez najbliższe dni na całym odcinku zamknięte będą lewe pasy ruchu (przylegające do pasa rozdziału), ponieważ wykonawca zbuduje przełączki umożliwiające przejazd z jednej jezdni na drugą. Po zakończeniu przełączek zostanie zamknięta dla ruchu jezdnia lewa (północna).
Następnie wykonawca będzie przebudowywać jezdnię prawą (południową). Kierowców obowiązują ograniczenia prędkości do 70 km/godz., a na przełączkach do 40 km/godz. oraz zakaz wyprzedzania. Ruch z utrudnieniami będzie odbywać się przez ok. 3 mies. Przewidywany termin zakończenia prac to jesień br.

Inwestorem zadania został krakowski oddział Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, a wykonawcą - Konsorcjum firm: Budownictwo Drogowe "JARPOL" SA z Warszawy i Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów sp. z o.o. ze Świecia. Wartość kontraktu wynosi 14.166.915,66 zł.

Szczegółowy zakres zadania obejmuje: wzmocnienie nawierzchni obu jezdni autostrady do obciążenia 115 kN/oś wraz z naprawą spękań siatkowych i poprzecznych;remont i odnowę istniejącej drogi serwisowej prawej; remont i nakładkę bitumiczną istniejącej drogi serwisowej lewej; nadsypanie i wyprofilowanie pobocza ziemnego; uporządkowanie pasa rozdziału autostrady (wymianę korytek ściekowych i barier energochłonnych); plantowanie skarp; regulację włazów kanalizacyjnych i wpustów ulicznych; wymianę istniejących elementów ściekowych i krawężników na elementy wibroprasowane; poprawę istniejącego systemu odwodnienia (odmulenie, udrożnienie i wyprofilowanie istniejących rowów drogowych); budowę ekranów akustycznych; wzmocnienie nawierzchni łącznic Węzła Zakopiańska I (łącznice: Zakopane-Tarnów, Katowice-Kraków, Katowice-Zakopane, Kraków-Katowice).