"Realizacja programu przebiega sprawnie i efektywnie; dzięki wprowadzeniu uproszczeń związanych z jego wdrażaniem, beneficjenci mają szansę na przyspieszenie zatwierdzania i rozliczania projektów" - ocenił w piątek wiceminister rozwoju regionalnego Krzysztof Hetman, podczas kieleckich obrad komitetu monitorującego program.
Komitet zaakceptował w Kielcach sprawozdanie z realizacji programu operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej na lata 2007-2013 za rok 2008.

Komitet monitorujący program operacyjny Rozwój Polski Wschodniej to kilkudziesięcioosobowe gremium złożone z przedstawicieli kilku ministerstw (m.in. rozwoju regionalnego, rolnictwa i rozwoju wsi, infrastruktury) instytucji z "otoczenia biznesu" i samorządów wojewódzkich.

Program operacyjny Rozwój Polski Wschodniej jest instrumentem dodatkowego wsparcia województwa podkarpackiego, świętokrzyskiego, lubelskiego, podlaskiego i warmińsko-mazurskiego na drodze awansu społeczno-gospodarczego, zgodnie z unijną zasadą równego rozwoju regionów.

Priorytety programu to: nowoczesna gospodarka, infrastruktura społeczeństwa informacyjnego, wojewódzkie ośrodki wzrostu, infrastruktura transportowa oraz zrównoważony rozwój potencjału turystycznego, czyli wykorzystanie warunków naturalnych.