W głosowaniu uczestniczyło 432 posłów: 273 posłów było za przyjęciem zmian, 146 przeciw, a 13 wstrzymało się od głosu.

Nowelizacja precyzuje zasady i warunki emitowania obligacji - poręczanych i gwarantowanych przez Skarb Państwa - które mają zasilać KFD (PAP). Według posłów PO, głównym celem zmiany jest uproszczenie i ułatwienie emisji obligacji, a tym samym szybsze pozyskiwanie środków na budowę dróg i autostrad.

Tryb emisji obligacji prowadzonych przez Bank Gospodarstwa Krajowego na rzecz KFD ma być zbliżony do tego, który stosuje się przy emisji skarbowych papierów wartościowych. W ten sposób zostanie zwiększona ich atrakcyjność dla potencjalnych nabywców (bezpieczeństwo i wiarygodność).

Na czym polega zmiana w nowelizacji dotycząca NBP? Otóż, Bank będzie mógł organizować obrót nie tylko swoimi papierami (których jest emitentem) i papierami Skarbu Państwa, ale też tymi, które Skarb Państwa poręcza lub gwarantuje. Z kolei ta zmiana ma na celu większą koordynację emisji, co wykluczy negatywne skutki konkurowania między ministrem finansów a BGK w pozyskiwaniu środków na cele publiczne.