13 stycznia 2010 r. zakończono ocenę formalną dwóch projektów ubiegających się o wsparcie w ramach Działania 2.2, zatytułowanego: "Poprawa dostępności do regionalnego i ponadregionalnego układu drogowego (drogi wojewódzkie w miastach na prawach powiatu, powiatowe i gminne)”. Projekty: "Budowa z przebudową drogi gminnej od drogi wojewódzkiej nr 438 (od ulicy Koźmińskiej) do drogi powiatowej P4965", złożony przez Gminę Borek Wielkopolski oraz „Przebudowa drogi Wola Łaszczowa-Sokółki", złożony przez Gminę Kazimierz Biskupi pozytywnie przeszły etap oceny formalnej i zostały przekazane do oceny merytorycznej.