Zgodnie z zapisami ustawy, w Prawie Ochrony Środowiska zaszły zmiany mające wpływ na podział zadań i kompetencji administracji terenowej.
Zmiany nie dotyczą jednak procedury związanej z wydawaniem decyzji na temat oddziaływania planowanych inwestycji na środowisko. Organem, który w dalszym ciągu będzie odpowiedzialny za wydawanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia oraz wydawanie opinii w sprawie zakresu raportu dla przedsięwzięć wymagających sporządzenia tego dokumentu, pozostaje wojewoda.

Wojewoda wydaje decyzję środowiskową w sytuacjach, gdy na podlegającym mu terenie planowaną inwestycją jest budowa dróg, linii kolejowych, napowietrznych linii elektroenergetycznych, instalacji do przesyłu ropy naftowej, produktów naftowych, substancji chemicznych lub gazu, sztucznych zbiorników wodnych, bądź gdy przedsięwzięcie realizowane jest na terenach zamkniętych, na obszarach morskich oraz ma nastąpić zmiana lasu, niestanowiącego własności Skarbu Państwa, na użytek rolny.