Wojewoda proponuje, aby całą inwestycję objąć jednym postępowaniem administracyjnym i wydawać tylko jedną decyzję. Sprawą zajmowałby się organ właściwy dla najdłuższego fragmentu drogi poddawanej modernizacji. Proponuje też wyłączenie spod kompetencji wojewody rozstrzyganie spraw związanych z uzbrojeniem znajdującym się w granicach pasa drogowego, czyli np. sieciami wodociągowymi czy gazowymi, tymi, które nie są związane z użytkowaniem drogi.

Zdaniem Millera wprowadzenie takiej procedury powinno znacznie przyspieszyć i ułatwić prowadzenie inwestycji drogowych. Obecnie, jeśli poszczególne części inwestycji drogowej należą do różnych kategorii (np. droga powiatowa, wojewódzka) i mają innych zarządców, przepisy wymagają wystąpienia o odrębne pozwolenia na budowę do różnych organów administracyjnych. W efekcie, dla jednej inwestycji potrzebne są podwójne decyzje, np. wojewody i starosty.