Elżbieta Bieńkowska, Minister Rozwoju Regionalnego, zatwierdziła dokument zawierający m.in. szczegółowy opis priorytetu związanego z rozwojem infrastruktury drogowej na terenie wschodniej Polski. Dokument zawiera dane dotyczące formy działania oraz sposobu finansowania inwestycji, które dotyczą województw: lubelskiego, podkarpackiego, świętokrzyskiego, podlaskiego i warmińsko–mazurskiego.

Celem priorytetu dotyczącego infrastruktury drogowej jest poprawa powiązań z krajowym i międzynarodowym układem transportowym w celu wykorzystania potencjałów rozwojowych regionów. Program obejmuje działania związane z budową i modernizacją ważnych odcinków dróg wojewódzkich oraz obwodnic w ciągach dróg krajowych na obszarze Polski Wschodniej. Realizacja inwestycji przyczyni się do stworzenia szybszych i bezpieczniejszych powiązań pomiędzy ośrodkami centralnymi a pozostałymi obszarami w regionach Polski Wschodniej oraz ułatwi dostęp do głównych międzynarodowych korytarzy transportowych Transeuropejskiej Sieci Transportowej TEN-T. Realizowane będą inwestycje uzupełniające m.in. Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko, które usprawnią funkcjonowanie głównych ciągów komunikacyjnych. Na realizację tego priorytetu przeznaczone będzie blisko 777 mln euro, z czego ponad 660 mln będzie pochodziło ze środków unijnych.