Terenem budowy stał się obszar od ul. Chocimskiej do ul. Słonecznej. Apartamenty o powierzchni od 53 do 200 m2 zostały zaprojektowane przez architekta Milienko Dumenicia. Realizacja projektu odbywa się na Skarpie Warszawskiej. Badaniami geotechnicznymi zajęło się Geoteko.

Przebieg prac został podzielony na etapy. Na terenie budowy, prócz otworów badawczych wykonano sondowania statyczne sondą CPT z wykorzystaniem stożka Begemana i stożka elektrycznego. Pobrano próby do badań wytrzymałościowych. Na podstawie przeprowadzonego rozpoznania gruntu wydzielono pięć warstw geotechnicznych:

- I tworzą nasypy antropogeniczne o zróżnicowanej miąższości od 0.6 do 4.5 m;
- II - koluwia i deluwia gliniaste wykształcone jako piaski gliniaste i gliny piaszczyste w stanie twardoplastycznym o stopniu plastyczności Il = 0.2 - 0.3;
- III - iły trzeciorzędowe o stopniu plastyczności Il = 0.1 - 0.2;
- IV - iły trzeciorzędowe o stopniu plastyczności Il = 0.0 - 0.1;
- V - iły trzeciorzędowe o stopniu plastyczności Il < 0.0.

Przez wzgląd na usytuowanie budynku przeprowadzono także obliczenia stateczności skarpy. Założono przebieg krzywej poślizgu pod płytą denną w warstwie trzeciorzędowych iłów oraz przyjęto obciążenie płyty dennej 300 kPa, a także obciążenie ciągłe na ul. Chocimskiej 200 kPa.
Dla warstwy iłów przyjęto parametry wytrzymałościowe: spójność c = 10 kPa i kąt tarcia wewnętrznego 6 stopni. Parametry zostały określone na podstawie wyników badań trójosiowych TX, z uwzględnieniem występowania w strukturze iłów powierzchni zlustrzeń. Współczynnik stateczności obliczony w oparciu o metodę Bishopa wyniósł F = 2.2.

Podczas badań nie stwierdzono występowania wody gruntowej, sączenia widoczne w obrębie nasypów.

Prace są prowadzone przez firmę Keller. W pierwszym etapie wykonane zostały wyburzenia i ściany szczelinowe o szerokości 60 cm na terenie działki od strony ul. Chocimskiej. Ściany wydrążono do głębokości kilkunastu m. W tej części został zaprojektowany dwupoziomowy garaż podziemny. Z kolei stateczność ścian szczelinowych zapewniają rozpory. Dodatkowo prowadzi się monitoring przemieszczeń sąsiadujących z budową budynków.
Na terenie prowadzonych prac znajduje się budynek przeznaczony do rozbiórki. Budynek może zostać rozebrany po wykonaniu podziemnej konstrukcji w niżej położonej części działki od strony ul. Słonecznej. Projektuje się tam realizację ścian szczelinowych i baret, kierunek: wschód - zachód. To rozwiązanie zapewnia swobodny spływ wód opadowych, które okresowo mogą pojawiać się na stropie iłów. Projekt konstrukcji wykonali konstruktorzy: Rafał Dziubiński i Witold Rybiński.