„Działaj rozsądnie – odegraj swoją rolę”  pod takim hasłem firma Keller Polska sp. z o.o. promuje wśród swoich pracowników proekologiczne zachowania, mające na celu podnoszenie ich świadomości w zakresie ochrony środowiska. Działania te to jeden z kluczowych obszarów z zakresu społecznej odpowiedzialności biznesu (z ang. CSR – Corporate Social Responsibility). Ochrona środowiska to również jeden z filarów zrównoważonego rozwoju.

Każdy pracownik ma wkład w ochronę środowiska

Władze firmy Keller stworzyły program środowiskowy i wyznaczyły podstawowe cele w tym zakresie, skupiając się na podnoszeniu świadomości ekologicznej pracowników.

Ten, na pozór mały krok, pomoże nam zainicjować dobre praktyki, takie jak gospodarowanie odpadami i ograniczenie emisji substancji niebezpiecznych oraz szkodliwych. Ograniczenie zanieczyszczenia, przeciwdziałanie zmianom klimatu, zachowanie różnorodności biologicznej i rozważniejsze wykorzystywanie zasobów naturalnych charakteryzują przedsiębiorstwo przyjazne dla środowiska, a tym samym, stanowią priorytety działalności osób tworzących grupę Keller - podkreśla Tomasz Michalski, dyrektor regionu Europy Północno-Wschodniej oraz dyrektor naczelny Keller Polska.

Zarząd wymaga, by np. każdy pracownik na swoim stanowisku pracy dbał o otoczenie i był świadomy kosztów, jakie generuje. Zauważono bowiem, że drobne, codzienne czynności składają się na większe dobro, jakim jest dbanie o środowisko. Wystarczy pamiętać o wyłączaniu silników maszyn, jeśli nie pracują pod obciążeniem, wyłączaniu światła, oszczędzaniu ogrzewania w sezonie grzewczym czy też drukowaniu plików w trybie dwustronnym.

Jakie działania realizuje grupa Keller w zakresie ochrony środowiska?

Firma działa według ogólnych standardów ochrony środowiska i zrównoważonego rozwoju. Zgodnie z polskim prawem ponosi opłaty w myśl zasady „zanieczyszczający płaci” za: wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza; wprowadzanie ścieków do wód lub do ziemi; pobór wód oraz składowanie odpadów. Aby sprostać zadaniom, jakie niesie ze sobą problematyka ochrony przyrody, polski oddział brał czynny udział w tworzeniu strategii ochrony środowiska na poziomie całej Grupy. Pierwszy etap tych prac został zakończony i wdrożony w styczniu br., natomiast 5 czerwca 2016 r. (Światowy Dzień Środowiska) został zainaugurowany program mający na celu poprawę świadomości środowiskowej na budowach.

Strategię tę charakteryzuje hasło „Think smart - play your part”, czyli „Działaj rozsądnie – odegraj swoją rolę”. Kluczowe aspekty programu obejmują m.in. zapobieganie zanieczyszczeniom; zmniejszanie ilości produkowanych odpadów, ponowne ich wykorzystanie i poddawanie recyklingowi; bycie dobrym sąsiadem, a także zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych (poprawa śladu węglowego) o 1%.

Program zakłada realizację zadań takich jak:
1. opracowanie planu zmniejszenia poboru energii elektrycznej, zużycia paliwa, emisji hałasu i spalin – np. analiza polityki w zakresie floty pojazdów silnikowych, monitorowanie zużycia gazu i energii elektrycznej w biurach, warsztatach i na budowach;
2. wprowadzenie systemu zarządzania odpadami – w każdym miejscu pracy dostępne będą odpowiednie pojemniki dostosowane do rodzaju wytwarzanych odpadów;
3. recykling – prowadzony od dawna poprzez dobre praktyki w biurach regionalnych i bazie sprzętowej: segregacja odpadów (papieru, plastiku, baterii, tuszy i tonerów), ale też ponowne wykorzystanie betonu i urobku powstałego przy wykonywaniu kolumn jet-grouting i DSM;
4. cykliczne szkolenia z zakresu świadomości ekologicznej;
5. wprowadzanie na rynek produktów, które nie wymagają dużego zużycia energii i nie powodują dużej emisji CO2.

Ekologia na pierwszym miejscu

Oprócz tego firma proponuje klientom produkty ekologiczne, czyli takie, które m.in. zużywają mniej energii (w porównaniu do tradycyjnych metod wzmacniania gruntu) lub wykorzystują jako materiał wbudowywany materiał z recyklingu. Za przykład mogą służyć udane próby z wykorzystaniem pokruszonego betonu jako zastępczego kruszywa do kolumn żwirowych. Ponadto spółka testuje wykorzystywanie odpadów powstających przy wykonywaniu kolumn Soilcrete i DSM, ograniczając w ten sposób ilość materiałów trafiających na wysypiska śmieci.

Ochrona środowiska na placu budowy

Dbając o przyrodę w trakcie prac budowlanych, można podjąć szereg działań, takich jak np.
- wycofywanie wyeksploatowanych maszyn i urządzeń, zastępowanie ich nowymi  spełniającymi najwyższe wymagania dotyczące emisji spalin, hałasu i wibracji;
- sprawdzanie maszyn pod kątem ewentualnych wycieków płynów eksploatacyjnych;
- wyposażenie każdej budowy w apteczkę środowiskową;
- maszyny i osprzęt wynajmowany musi spełniać minimum wymagania etapu III europejskich norm emisji spalin;
- wdrożenie instrukcji postępowania z odpadami (w biurach, bazie i na budowie), selektywna zbiórka i przekazywanie ich firmom wyspecjalizowanym, posiadającym odpowiednie zezwolenia;
- recykling – ponowne wykorzystanie np. betonu (skruszony beton jako wypełnienie kolumn);  
- regularne monitorowanie środowiska pracy pracowników (pomiary hałasu i wibracji generowanych przez maszyny i urządzenia);
- ograniczanie zapylenia przez zastosowanie materiałowych zabezpieczeń na maszynach oraz planowanie godzin pracy w taki sposób, aby ograniczyć hałas do minimum (zasada dobrego sąsiedztwa).

Keller Polska przeprowadza również szkolenia z zakresu ochrony środowiska dla pracowników i podwykonawców oraz akcje promocyjne, mające na celu podniesienie świadomości personelu. Wdrożono system raportowana incydentów z zakresu ochrony środowiska – ich szczegółową analizę oraz plan poprawy. Każdego roku spółka przechodzi minimum dwa audyty środowiskowe przeprowadzane przez  firmę zewnętrzną i Grupę Keller.

Zrównoważony rozwój w aspekcie środowiskowym

Zgodnie z raportem Światowej Komisji ds. Środowiska i Rozwoju z 1987 r., „na obecnym poziomie cywilizacyjnym możliwy jest rozwój zrównoważony, to jest taki rozwój, w którym potrzeby obecnego pokolenia mogą być zaspokojone bez umniejszania szans przyszłych pokoleń na ich zaspokojenie". Wiąże się to z odpowiedzialnością nas wszystkich za środowisko naturalne i za to, w jakim stanie pozostawimy je naszym dzieciom. Oczywiste jest, że zasoby naturalne nie są nieograniczone i muszą być chronione przed nadmierną eksploatacją. W skład działań zmierzających do tego celu wchodzą: odnawianie energii; ograniczenie zużycia wody, paliw kopalnych i emisji gazów cieplarnianych do środowiska; redukcje, ponowne użycie oraz recykling; lepsze zarządzanie stratą, a także redukcja wpływu na bioróżnorodność. Konieczne jest więc lepsze wykorzystanie zasobów oraz zmniejszenie negatywnego oddziaływania na środowisko naturalne.

Program zrównoważonego rozwoju grupy Keller

Władze grupy dążą do ograniczenia wpływu działalności na środowisko naturalne i udzielania pomocy w zaspokojeniu potrzeb klientów w zakresie ochrony środowiska. Cel jest jasny: w 2020 r. firma ma stać się liderem w swej branży w zrównoważonym rozwoju. Będzie to możliwe dzięki m.in.:
- ciągłemu doskonaleniu produktów biznesowych, usług i operacji oraz działalności środowiskowej;
- promowaniu zrównoważonego wzrostu gospodarczego;
- wspieraniu gospodarki niskoemisyjnej;
- ograniczeniu wpływu na środowisko.

CSR w strategii firmy Keller: Po pierwsze bezpieczeństwo

20 ciekawostek na 20-lecie działalności firmy Keller Polska

Czytaj więcej o firmie Keller