Badania geologiczne i hydrogeologiczne, wykonywane na trasie S19, są niezbędne do prawidłowego rozpoznania podłoża gruntowego pod inwestycję. Ma też być wystarczające do zaprojektowania planowanych obiektów. W ramach zadania firma IVIA S.A., która przygotowuje koncepcję programową na tym odcinku, wykonać ma m.in. otwory badawcze, sondowania sprawdzające, kolumny inklinometryczne i piezometry. Oprócz tego, opracować ma projekt zabezpieczenia osuwisk, jakie mogą występować w ciągu przyszłej drogi i w jej sąsiedztwie.

Podstawą wykonania prac geologicznych jest zatwierdzony projekt robót geologicznych dla dokumentacji geologiczno–inżynierskiej i projekt robót geologicznych dla dokumentacji hydrogeologicznej. W ww. projektach robót geologicznych zaprojektowano taki zakres ilościowy i jakościowy badań, aby w sposób docelowy można było zaprojektować konstrukcję posadowienia wszystkich obiektów budowlanych – podaje Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad (GDDKiA).

Na innych odcinkach przyszłej S19 na Podkarpaciu również trwają prace koncepcyjne. Dokumentację dla fragmentu Babica–Domaradz wykonuje Promost Consulting wraz z IRP i Geotech, dla odcinka Domaradz–Miejsce Piastowe – IVIA, natomiast koncepcję S19 Dukla–Barwinek opracowuje Multiconsult Polska. Wszystkie prace realizowane są w ramach inwestycji „Wykonanie koncepcji programowej z pełnym rozpoznaniem geologicznym budowy drogi ekspresowej S19 na odcinku Babica–Barwinek (granica państwa) wraz z infrastrukturą techniczną, budowlami i urządzeniami budowlanymi”.

Przeczytaj także: Via Carpatia: badania geofizyczne w ciągu podkarpackiego odcinka szlaku