W Korbielowie po raz kolejny spotkali się przedstawiciele świata nauki, biur projektowych oraz firm wykonawczych, aby wymienić swoje doświadczenia, a także zaprezentować wyniki prac badawczych w zakresie najnowszych trendów w dziedzinie komputerowego wspomagania metod projektowania konstrukcji obiektów budowlanych, w tym obiektów hydrotechnicznych.

Tematyka tegorocznej konferencji obejmowała całokształt zagadnień związanych ze współczesnymi metodami projektowania i analizy ziemnych, betonowych i żelbetowych konstrukcji inżynierskich, w szczególności hydrotechnicznych, oraz inne zagadnienia szeroko pojętej mechaniki konstrukcji inżynierskich.

W tym roku większość prezentowanych prac związana była z zagadnieniami szeroko pojętej geotechniki i geomechaniki. Poświęcono im pięć z ogółem ośmiu sesji. Pierwszej sesji w tym bloku tematycznym przewodniczył dr hab. inż. Paweł Popielski, prof. nadzw. Politechniki Warszawskiej. Zaprezentowano na niej referaty o charakterze praktycznym dotyczące m.in. numerycznej analizy powstania osuwiska, zagadnień obliczeniowych związanych z wykopami w sąsiedztwie wałów przeciwpowodziowych oraz analizę przyczyny nietypowej awarii nasypu kolejowego. W sesji tej zaprezentowane były również dwie prace o charakterze eksperymentalnym związane z efektami pełzania w gruntach drobnoziarnistych oraz badaniem anizotropii na sztucznych próbkach o mikrostrukturze zorientowanej podobnie jak to ma miejsce w niektórych masywach skalnych.

Sesję drugą prowadził dr hab. inż. Andrzej Winnicki, prof. nadzw. Politechniki Krakowskiej. W sesji tej wygłoszony został, przez panią profesor Giovanę Vessia z Uniwersytetu w Pescarze (Włochy), specjalny wykład na temat zmiennych regionalnych i narzędzi geostatystycznych umożliwiających wiarygodną ocenę warunków geotechnicznych dla celów inwestycji budowlanych oraz oceny naturalnego ryzyka. Inne prace dotyczyły sprzężonych analiz deformacji i przepływu w tracie realizacji tunelu w pokładach skał miękkich, geotechnicznego monitoringu budynku Central Point oraz losowego szacowania nośności granicznej fundamentów bezpośrednich na bazie mechanizmów kinematycznych.

Trzecią sesję prowadził dr hab. inż. Marcin Cudny, prof. nadzw. Politechniki Gdańskiej. Jej tematyka była ściśle powiązana z zagadnieniami monitoringu światłowodowego, monitoringu klifów morskich, metodami pozyskiwania danych batymetrycznych oraz zagadnieniami eksperymentalnymi i wykorzystaniem ich wyników do badań symulacyjnych MES.

Sesję czwartą prowadził dr hab. inż. Wojciech Puła, prof. nadzw. Politechniki Wrocławskiej. W jej trakcie przedstawiono analizę pewnego przypadku konstrukcji oporowej w górskich terenach Boliwii, zagadnienie wytrzymałości na ścinanie próbek gruntów poddanych procesowi biocementacji, porównanie technik modelowania odwodnień podłoża w programach MES i MRS, oraz wpływ składowej pionowej przyspieszenia na stateczność skarp zapór ziemnych.

Ostatnia, piąta sesja w bloku tematycznym geotechnika została poprowadzona przez dr hab. inż. Waldemar Świdzińskiego, prof. nadzw. IBW PAN. W jej trakcie zaprezentowana została historia rozwoju projektowania bazującego na analizach MES w firmie Keller Polska, produkty firmy Maccaferri oraz efekty wzmocnienia sygnału propagacji wstrząsów technologicznych na skutek obecności soczewki gruntów słabonośnych.

Podczas sesji hydrotechnicznej prowadzonej przez prof. dr. hab. inż. Zbigniewa Kledyńskiego z Politechniki Warszawskiej, omawiano takie zagadnienia jak problemy szczelności i stateczności zapory w Wilkowicach, problemy projektowe i symulacje komputerowe 3D procesu budowy żelbetowego jazu, problematykę termomonitoringu oraz efekty zmian pola elektrycznego wywołanego procesami filtracyjnymi.

W trakcie sesji mechaniki konstrukcji prowadzonej przez dr hab. inż. Aleksander Urbańskiego, prof. nadzw. Politechniki Krakowskiej, analizowano problematykę związaną z połączeniami klejonymi w warunkach podwyższonych temperatur, modelowaniem konstytutywnym betonu w warunkach wysokich temperatur oraz symulacjami komputerowymi konstrukcji żelbetowych.

W sesji komputerowych metod projektowania prowadzonej przez dr hab. inż. Andrzej Truty, prof. nadzw. Politechniki Krakowskiej, zaprezentowano szereg zaawansowanych narzędzi do symulacji zabezpieczenia głębokich wykopów oraz modelowania budowy wysokich budynków będące połączeniem technologii BIM, projektowania parametrycznego oraz zaawansowanego modelowania MES.

Konferencja została objęta patronatem honorowym przez Polski Związek Inżynierów i Techników Budownictwa, oddział w Krakowie, Małopolską Okręgową Izbę Inżynierów Budownictwa, Sekcję Hydrotechniki PAN oraz Sekcję Geotechniki i Infrastruktury Podziemnej PAN. Patronem medialnym Konferencji było wydawnictwo GDMT geoinżynieria drogi mosty tunele.

W konferencji wzięło udział łącznie 57 osób w tym dwie osoby z zagranicy.

Sponsorami Konferencji były firmy Soley, Titan Polska, Menard Polska, Budokop Sp. z.o.o, Maccaferri Polska oraz Keller Polska.

Bezpośrednio po Konferencji 27-28 lutego 2020 r. odbyły się V Warsztaty Modelowania Komputerowego w Geotechnice prowadzone przez dr hab. inż. Andrzeja Truty prof. nadzw. Politechniki Krakowskiej oraz dr inż. Krzysztofa Podlesia z Politechniki Krakowskiej. W warsztatach wzięło udział łącznie 40 osób.

Przeczytaj także: XXXI Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Techniczna – Korbielów 2019