Zaplanowano budowę prawie 2,5 km falochronów z użyciem nowoczesnych technologii i materiałów gwarantujących trwałość i odporność na warunki morskie. Ich zadaniem będzie ochrona planowanego portu zewnętrznego w Porcie Gdynia. Obiekt ma doprowadzić do wzrostu przepustowości, umożliwi obsługę większej liczby statków, poprawi efektywność operacyjną i bezpieczeństwo żeglugi.

15 listopada 2023 r., po uzyskaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, ogłoszono przetarg na wykonanie dokumentacji projektowej oraz robót budowlanych. Wybrany wykonawca ma też uzyskać niezbędne decyzje administracyjne i pozwolenie na użytkowanie. Wcześniej opracowano program funkcjonalno-użytkowy i kosztorys inwestorski. Wskazano umiejscowienie portu zewnętrznego z uwzględnieniem falochronów. Wykonano badania geologiczne i dokumentację geologiczno-inżynierską.

Port zewnętrzny ma być odpowiedzią na rosnące wyzwania związane z obsługą coraz większych jednostek morskich oraz zwiększającym się ruchem portowym. Falochrony zapewniają bezpieczeństwo żeglugi, chronią infrastrukturę portową i umożliwiają wyjście z Portu Gdynia na morze

ZMPG po analizie ofert przetargowych za najlepszą uznał propozycję konsorcjum firm Budimex, Roverpol i Rover Maritime. Pierwsze dwie mają siedziby w Polsce, trzecia w Hiszpanii.

Przeczytaj także: Baltic Hub – powstaje trzeci terminal. Wmurowano kamień węgielny