Przykładem takiej renowacji może być realizowana obecnie inwestycja polegająca na odnowieniu kanału ściekowego Humber. Wartość projektu to 20,3 mln USD, a jego głównym celem (tak jak całego projektu) jest przedłużenie czasu eksploatacji kanału o 100 lat – m.in. poprzez wykonanie powłoki antykorozyjnej.

Spośród kilku metod renowacyjnych wybrano sliplining, uznając, że będzie to w tym wypadku najmniej inwazyjna i kosztochłonna metoda. Jak się okazuje, ma to być pierwsza taka renowacja tak długiego odcinka w Toronto. Prace objęły odcinek o długości 2,43 km o średnicach od 1500 mm do 1650 mm.

Realizację projektu rozpoczęto w czerwcu 2016 r., termin zakończenia wszystkich robót przewidywany jest na grudzień 2018 r.

Sam przewód powstał w 1959 r. Zbiera ścieki z Etobicoke (północno-zachodnia strona Toronto), skąd transportowane są do oczyszczalni ścieków Humber.

Z uwagi na to, że kanał znajduje się na terenie wrażliwym środowiskowo, należało wybrać jak najmniej inwazyjną metodę renowacji, ale też dostosować się do wielu obostrzeń.

M.in. ekipa wykonawcza miała ograniczony dostęp do placu budowy, musiała też dostosować się do wydawanych na bardzo krótki okres pozwoleń. Z powodów prawnych problematyczna okazała się konieczność budowy dróg tymczasowych oraz wycinka drzew. Obowiązki przekładające się na działania związane bezpośrednio z pracą kanału obejmowały budowę bypassu, którym płynęły ścieki podczas przeprowadzania prac.

Instalacja modułów przebiegała odcinkowo: najkrótszy odcinek miał 200 m długości, a najdłuższy – 500 m. Przewód połączono też z betonowym rurociągiem kanalizacyjnym o nazwie Chapman.

Zrealizowano już samą renowację przewodu; aktualnie roboty obejmują przywrócenie miejsca budowy do stanu poprzedniego.

Sliplining (relining długi) polega na wprowadzeniu do wnętrza istniejącego obiektu nowego przewodu z tworzyw sztucznych, stali czy żeliwa. Odcinki rur przygotowuje się poprzez ich łączenie na powierzchni terenu aż do osiągnięcia przewodu o wymaganej długości.

Przeczytaj także: Toruń: powstało 15 km sieci wod-kan. W tym pod dnem Drwęcy