Niebawem w Warszawie rozpocznie się modernizacja sieci kanalizacyjnej na długości ponad 3 km, zlokalizowanej w al. Krakowskiej. Za realizację przedsięwzięcia odpowiedzialne będzie konsorcjum, w skład którego wchodzi BLEJKAN S.A. (lider) oraz Inżynieria Rzeszów S.A. (partner). Czas przewidziany na realizację zadania jest stosunkowo krótki – prace mają się bowiem zakończyć we wrześniu 2017 r.

Wykonawca wybrany w przetargu rozstrzygniętym przez Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m.st. Warszawie S.A. odpowiedzialny będzie za kompleksową realizację inwestycji – od opracowania dokumentacji projektowej, przez uzyskanie wymaganych zgód i zezwoleń, po wykonanie renowacji bezwykopowej kolektora sanitarnego wraz ze studniami rewizyjnymi i komorami połączeniowymi oraz uszczelnieniem czynnych włączeń bocznych (przykanalików).

Kolektor, którego dotyczy zadanie, ma przekrój jajowy (0,80 x 1,40 m) i liczy 3052,5 m długości. Jest położony w al. Krakowskiej (pomiędzy Stacją Pomp Kanałowych „Ochota" a skrzyżowaniem z ul. Rękodzielniczą).

Jak zostanie przeprowadzona renowacja?

Zadanie zostanie zrealizowane z wykorzystaniem metod bezwykopowych. W tym celu wykonawca zastosuje panele GRP o długości 3 mb, które dostarczy firma Marplast sp. z o.o. Po wcześniejszym oczyszczeniu kanału i uzupełnieniu ewentualnych ubytków, pojedyncze moduły będą do niego wprowadzane przez komory startowe. Następnie zostaną przetransportowane we właściwe miejsce i połączone.

Dodatkowo, przy użyciu kształtek kapeluszowych lub laminatów uszczelnione zostaną czynne włączenia boczne (przykanaliki).

Wyzwania stojące przed wykonawcą

Niezwykle istotnym elementem całego przedsięwzięcia, a zarazem sporym wyzwaniem dla wykonawcy, będzie jeden z pierwszych etapów prac, a mianowicie dokładne oczyszczenie starego kanału z osadów zalegających na jego dnie. Wśród innych trudności wymienić należy m.in. dobór odpowiedniego kształtu modułów GRP. Nie bez znaczenia jest również fakt, że wykopy montażowe będą wykonywane na stosunkowo dużej głębokości. Najgłębiej usytuowany odcinek sieci kanalizacyjnej, która poddana zostanie renowacji, znajduje się bowiem na głębokości 12,52 ppt. Dodatkowo wykopy będą wykonywane w terenie charakteryzującym się zwartą zabudową, w ciągu ważnej warszawskiej arterii, jaką jest al. Krakowska – mówi Marcin Kołpak, pełnomocnik przedstawiciela wykonawcy.

Harmonogram prac

Prace związane z realizacją zadania rozpoczęły się z końcem 2016 r. Na ich przebieg duży wpływ będą miały warunki atmosferyczne. Choć temperatura w kanałach jest dodatnia i sprzyja wykonywaniu wszelkich robót, to mogą pojawić się problemy ze specjalistycznym sprzętem, pracującym na powierzchni. Niskie temperatury mogą powodować bowiem zamarzanie wody wykorzystywanej do czyszczenia kanału. Zgodnie z harmonogramem określonym przez zamawiającego, inwestycja zakończy się we wrześniu 2017 r.