Dwudniowa konferencja podzielona została na V sesji, podczas których poruszone zostały zagadnienia, oscylujące wokół programu budowy autostrad w Polsce oraz inwestycji komunikacyjnych Euro 2012. Uczestnicy seminarium mieli okazję do podzielenia się istotnymi dla nich kwestiami, dotyczącymi zagadnień technicznych, organizacyjnych i prawnych, związanych z budową infrastruktury drogowej w Polsce. Celem spotkania było przedstawienie rozwiązań konstrukcyjnych i technologii stosowanych przy budowie obiektów mostowych na autostradach i drogach ekspresowych w Polsce.

Przedstawiono referaty dotyczące takich zagadnień, jak:
- projektowanie obiektów mostowych usytuowanych w korytarzach budowanych autostrad i dróg ekspresowych;
- nowe rozwiązania konstrukcyjne w zakresie mostów betonowych, stalowych i innych;
- monitoring i rehabilitacja obiektów mostowych;
- bariery w projektowaniu polskich autostrad;
- projekt i realizacja mostów podwieszanych;
- nietypowe autostradowe obiekty mostowe;
- wykończenia obiektów inżynierskich na drogach ekspresowych i autostradach;
- konsekwencje wprowadzenia EUROCODÓW do projektowania obiektów mostowych;
- awarie żelbetowych wiaduktów autostradowych;
- proces degradacji żelbetowych mostów autostradowych;
- przeciążenia dynamiczne autostradowych obiektów mostowych;
- obiekty mostowe autostrad na terenach eksploatacji górniczej.
Omówiono również zagadnienia dotyczące wielu obecnie budowanych i projektowanych w Polsce mostów, m.in. Mostu Północnego w Warszawie, Mostu przez Odrę we Wrocławiu, Mostu przez Wisłę w Kwidzynie, czy Mostu w ciągu Autostradowej Obwodnicy Wrocławia.

W Polsce realizacja trwającego już 25 lat programu budowy sieci autostrad przebiega powoli, głównie z powodu braku środków finansowych oraz ciągłych reorganizacji struktur drogownictwa i tworzenia nowych programów. Do chwili obecnej wybudowano już ponad 800 km autostrad, a ponad 300 km jest w realizacji. Budowane są również dwujezdniowe drogi ekspresowe. Średnio co 1-3 km na drogach budowany jest obiekt mostowy. Od realizacji tych obiektów w ciągu dróg autostradowych i ekspresowych ściśle uzależniane jest tempo i koszt budowy. Władze resortu infrastruktury uznają problematykę projektowania, budowy i utrzymania obiektów mostowych za ważną, co rodzi nadzieję na usprawnienie procesu inwestycyjnego.

Podczas konferencji, organizowanej przez Instytut Inżynierii Lądowej Politechniki Wrocławskiej, Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad, Związek Mostowców Rzeczypospolitej Polskiej oraz Polską Izbę Inżynierów Budownictwa, w sposób ściśle praktyczny poruszone zostały problemy inżynierii mostowej związane z tematem tegorocznego seminarium. Nie ulega wątpliwości, że w Polsce istnieje wykształcona kadra specjalistów, która jest w stanie udźwignąć ciężar projektowania i budowy sieci autostrad w Polsce.