• Dodatek węglowy tylko dla użytkowników ze źródłami ogrzewania zasilanymi paliwem stałym
  • Wnioski należy składać do gminy w miejscu zamieszkania do 30 listopada 2022 r.
  • Źródło ciepła musi być wpisane do centralnej ewidencji emisyjności budynków

Dodatek węglowy dla wybranych

Dodatek węglowy otrzymają domowi użytkownicy kotłów na paliwo stałe, kominków, kóz, ogrzewaczy powietrza, trzonów kuchennych, piecokuchni, kuchni węglowych lub pieców kaflowych. Dopuszczalne paliwa to węgiel kamienny, brykiet lub pelet (minimum 85% zawartości węgla). By ubiegać się o dodatek węglowy należy mieć wpis do centralnej ewidencji emisyjności budynków (wprowadzony ustawą o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków) lub go dokonać. Dodatek węglowy przysługuje osobom, które nie skorzystały z poprzedniego mechanizmu wsparcia, które pozwalało na kupno węgla po 996,60 zł brutto za tonę.


Wypłata wniosku o dodatek węglowy

Wysokość dodatku węglowego wyniesie 3 tys. zł, będzie on przyznawany jednorazowo. Do 30 listopada 2022 r., na piśmie lub elektronicznie, będzie można składać wnioski o dodatek węglowy do urzędu gminy, w której mieszka wnioskodawca. Wypłata ma nastąpić w ciągu miesiąca od jego złożenia. Informacje we wniosku o wypłatę dodatku węglowego muszą być prawdziwe, w przeciwnym razie grozi odpowiedzialność karna za składanie fałszywych oświadczeń.

Od dodatku węglowego nie płaci się podatku dochodowego

Dodatek węglowy będzie wypłacany ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19. Zostanie on zasilony częścią zysku Narodowego Banku Polskiego, jeśli będzie przekraczał kwotę zapisaną w ustawie budżetowej. Wypłata dodatku węglowego jest zwolniona z podatku dochodowego od osób fizycznych, nie podlega egzekucji administracyjnej i cywilnej, nie jest uwzględniany przy ustalaniu kryterium dochodowego dla osób ubiegających się o świadczenia socjalne.

Wniosek o dodatek węglowy - obowiązkowe dane do wypełnienia:

  • imię i nazwisko,
  • obywatelstwo,
  • PESEL
  • adres zamieszkania,
  • numer konta bankowego, na które mają zostać wypłacone pieniądze
  • liczba i dane domowników
  • główne źródło ogrzewania w gospodarstwie domowym

Przeczytaj także: PGG – budowa instalacji do produkcji ekogroszku