• Budowa instalacji pochłonęła 105 mln zł
  • Trafią tu odpady z gmin zamieszkałych przez 350 tys. osób
  • Zwiększy się poziom recyklingu i ponownego wykorzystania odpadów

Krośnieński Holding Komunalny (KHK) po niemal czterech latach zakończył jedno z największych przedsięwzięć w swojej historii. Za ponad 105 mln zł dokonano modernizacji i rozbudowy instalacji mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów komunalnych. W efekcie powstała neutralna dla otoczenia i środowiska instalacja odpadowa, w dużej mierze zautomatyzowana.

Projekt dla wielu gmin

Projekt realizowano w ramach współpracy 28 samorządów, które zawarły stosowne porozumienia z miastem Krosno i na ich mocy powierzyły miastu część swoich zadań z zakresu gospodarki odpadami. Dotyczy to gmin Besko, Brzozów, Bukowsko, Cisna, Chorkówka, Domaradz, Dukla, Dydnia, Haczów, Iwonicz-Zdrój, Jasienica Rosielna, Jaśliska, Jedlicze, Korczyna, Komańcza, Krosno, Krościenko Wyżne, Lesko, Lutowiska, Miejsce Piastowe, Olszanica, Rymanów, Sanok, Miasto Sanok, Tarnowiec, Wojaszówka, Zagórz i Zarszyn zamieszkiwanych przez 350 tys. osób.


Celem prac było m.in. dostosowanie systemu zagospodarowania odpadów komunalnych do wymogów prawa unijnego i krajowego, a także zwiększenie ich udziału w recyklingu oraz przygotowaniu do ponownego użycia. W efekcie mniej śmieci na trafiać na składowisko.

Rozbudowa i modernizacja

Najważniejszym zadaniem była rozbudowa i modernizacja części mechanicznej instalacji oraz budowa w pełni hermetycznej części biologicznej. W ten sposób Regionalne Centrum Odzysku Odpadów w Krośnie może pracować w oparciu o najnowsze rozwiązania technologiczne, ograniczyć negatywny wpływ na mieszkańców i otoczenie, a także spełnić obowiązujące normy, standardy i wymagania środowiskowe. I oczywiście zagospodarować odpady komunalne z miasta i 27 gmin.

Automatyzacja sortowni

W dużej mierze zautomatyzowano sortownię odpadów, usprawniając tym samym sam proces sortowania i zwiększając odzyskiwanie surowców. Instalację wyposażono w nowoczesny system wentylacji do oczyszczania powietrza, co zapewniło neutralność dla otoczenia. Nowa linia sortownicza zwiększyła moce przerobowe instalacji, a jednocześnie umożliwiła odzyskiwanie większej ilości surowców wtórnych wyższej jakości.

Zastosowane technologie oraz optoseparatory i pozostałe urządzenia, w tym separator balistyczny i separator metali żelaznych oraz nieżelaznych, pozwalają „odzyskać” z dostarczonych do instalacji odpadów niemal wszystkie surowce, które nadają się do recyklingu – czytamy w komunikacie. Po realizacji inwestycji pracownicy już tylko kontrolują automatyczny system segregowania i „doczyszczają” odpady w specjalnych kabinach sortowniczych.

Biologiczne przetwarzanie odpadów na kompost

Zbudowano też biologiczną część instalacji złożoną z hermetycznych bioreaktorów, w których procesy biologicznego przetwarzania odpadów, tj. stabilizacji, kompostowania i biosuszenia, prowadzone są w warunkach tlenowych, z wykorzystaniem nowoczesnych rozwiązań i technologii. Instalacja wyposażona została w system hermetyzacji procesów oraz w płuczkę wodną i biofiltr do oczyszczania powietrza poprocesowego, które pozbawione zostało uciążliwości zapachowych – informuje KHK. W tej części centrum przetwarza się wyłącznie frakcję biologiczną wydzieloną z odpadów zmieszanych oraz zebrane odpady zielone i biodegradowalne. Produkuje się z nich kompost ogrodniczy na potrzeby mieszkańców.

Więcej produktów do recyklingu

Powstał też nowoczesny Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych. Można tu oddać 20 różnych frakcji odpadów komunalnych. Regionalne Centrum Odzysku Odpadów Komunalnych doposażono także w sprzęt specjalistyczny, jak m.in. rozdrabniacz odpadów, wielogabarytowych, rozdrabniacz odpadów zielonych, przerzucarkę bramową do kompostu, ładowarkę kołowo-teleskopową, ładowarkę kołowo-czołową, dwa samochody ciężarowe typu hakowiec, a także wózek widłowy, cztery ładowarki kołowe, rozrywarkę worków do bioodpadów oraz przesiewacz do kompostu i stabilizatu, czyli tzw. sito gwiaździste. Kupiony został także pojazd do zamiatania oraz mycia dróg i placów.

Projekt realizowano z dofinansowaniem ze środków unijnych z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014–2020. Dotacja wyniosła ponad 57,82 mln zł. Innym źródłem finansowania była pożyczka z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości prawie 18,71 mln zł.

Przeczytaj także: W Krośnie wytworzą energię z pozostałości odpadów komunalnych