W Konferencji wzięło udział 116 specjalistów ze szkół wyższych, placówek naukowo-badawczych, biur projektów, kopalń, przedsiębiorstw budownictwa górniczego oraz innych przedsiębiorstw i jednostek budownictwa podziemnego. Na Konferencji przedstawiono 48 referatów, z czego 26 zostało wygłoszonych, w pięciu grupach tematycznych:
- kształcenie kadr dla potrzeb budownictwa podziemnego (5 referatów),
- budownictwo podziemne w praktyce (6 referatów),
- projektowanie wyrobisk i budowli podziemnych (12 referatów),
- technologia wykonania wyrobisk i budowli podziemnych, monitoring obudowy (14 referatów),
- zagadnienia geotechniczne w budownictwie podziemnym (11 referatów).

W obradach Konferencji wzięli m.in. udział: Rektor AGH prof. dr hab. inż. A. Tajduś, Dziekan Wydziału Górnictwa i Geoinżynierii AGH prof. dr hab. inż. Jerzy Klich, Przewodniczący Podkomitetu Budownictwa Podziemnego Polskiego Komitetu Geotechniki - oficjalny przedstawiciel ITA - International Tunnelling Association dr inż. W. Grodecki, przedstawiciel Zarządu Głównego SITG mgr inż. Zbigniew Bujnowicz oraz przewodniczący Głównej Komisji Budownictwa Górniczego Zarządu Głównego SITG mgr inż. Wiesław Grzybowski. Wystąpili oni w Sesji inauguracyjnej, przekazując adresy powitalne na tle problemów górnictwa i budownictwa podziemnego w Polsce.

Podstawowe problemy budownictwa podziemnego były przedmiotem obrad dwóch pierwszych sesji. W Sesji I Kształcenie kadr dla potrzeb budownictwa podziemnego zaprezentowano następujące referaty: Antoni Tajduś, Andrzej Wichur: Kształcenie kadr dla potrzeb budownictwa podziemnego w Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie; Wojciech Grodecki, Anna Siemińska - Lewandowska: Kształcenie kadr inżynierskich w dziedzinie budownictwa podziemnego w Politechnice Warszawskiej; Krystian Probierz, Piotr Strzałkowski: Specjalność studiowania "Budownictwo Podziemne i Ochrona Powierzchni" na Wydziale Górnictwa i Geologii Politech-niki Śląskiej; Kazimierz Flaga, Karol Ryż: Obszary aktywności dydaktycznej Katedry Budowy Mostów i Tuneli Politechniki Krakowskiej w zakresie Komunikacyjnych Budowli Podziemnych, Dariusz Łydżba, Cezary Madryas: Nauczanie budownictwa podziemnego i inżynierii miejskiej na Wydziale Budownictwa Lądowego i Wodnego Politechniki Wrocławskiej.

W pierwszym referacie Autorzy (Tajduś, Wichur) omówili podstawowe zasady kształce-nia kadr budownictwa podziemnego w Akademii Górniczo-Hutniczej. Zwrócono uwagę na pozytywną cechę systemu ułatwiającą pozyskanie pracy przez absolwentów. Autorzy drugiego referatu (Grodecki, Siemińska-Lewandowska) zaprezentowali program kształcenia inżynierów budownictwa lądowego Politechniki Warszawskiej na specjalizacji Mosty i Budowle Podziemne w zakresie budownictwa podziemnego. Przedstawili siatkę godzin przedmiotów kierunkowych obowiązkowych i wybieralnych na studiach I i II stopnia. W trzecim referacie (Probierz, Strzał-kowski) dokonano przeglądu podstawowych informacji na temat specjalności Budownictwo Podziemne i Ochrona Powierzchni, prowadzonej na Wydziale Górnictwa i Geologii Politechniki Śląskiej. Jego Autorzy przybliżyli sylwetkę absolwenta tej specjalności oraz przedstawili bazę dydaktyczną. W czwartym referacie Autorzy (Flaga, Ryż) przedstawili charakterystykę działalności dydaktycznej Katedry Budowy Mostów i Tuneli Politechniki Krakowskiej w obszarze komunikacyjnego budownictwa podziemnego. Działalność ta została zaprezentowana na tle historycznych przemian strukturalnych katedry od początku istnienia uczelni. Zwrócono również uwagę na konieczność dostosowania problematyki dydaktycznej do aktualnych potrzeb rynku inwestycyjnego w Polsce. W ostatnim referacie tej sesji (Łydżba, Madryas) został przedstawiony system nauczania budownictwa podziemnego i inżynierii miejskiej na Wydziale Budownictwa Lądowego i Wodnego Politechniki Wrocławskiej.

Sesja II poświęcona była tematyce Budownictwo podziemne w praktyce. W Sesji tej przedstawiono następujące referaty: Kazimierz Bujakowski, Jerzy Chwastek, Jerzy Mikołajczak: Budownictwo tunelowe, przejścia podziemne i parkingi w Krakowie, dziś i w przyszłości; Bronisław Rodziewicz, Krystyna Stachowiak-Maciejowska: Ewolucja i rozwój technologii budownictwa podziemnego w działalności Przedsiębiorstwa Budowy Kopalń Pebeka SA; Wojciech Grodecki: Doświadczenie Przedsiębiorstwa Warbud SA w dziedzinie budownictwa podziemnego; Marek Szebesta, Wiesław Grzybowski: Konsorcjum PRGiBSz SA - z tradycją w przyszłość; Janusz Rusek, Tomasz Sanocki: Przedsiębiorstwo Budowy Szybów - nietypowe zadania w budownictwie szybowym; Rudolf Pöttler, Franz Starjakob, Paweł Sysik: Interdyscypli-narne aspekty projektowania tuneli.

W pierwszym referacie (Bujakowski et al.) przedstawiono problemy związane z komuni-kacyjną infrastrukturą Krakowa oraz polityką inwestycyjną miasta zmierzającą do radykalnej poprawy tej sytuacji poprzez przebudowę istniejących układów komunikacyjnych, budowę tuneli, przejść podziemnych oraz podziemnych parkingów. Autorzy drugiego referatu (Rodzie-wicz, Stachowiak-Maciejowska) zaprezentowali historię rozwoju oraz dorobek Przedsiębiorstwa Budowy Kopalń PeBeKa SA. W referacie przedstawiono wieloletnie doświadczenie w budow-nictwie podziemnym i powierzchniowym a także osiągnięcia budownictwa górniczego oraz specjalistyczne technologie inżynieryjne wykorzystywane przez firmę PeBeKa SA. W trzecim referacie (Grodecki) omówiono niektóre dokonania przedsiębiorstwa WARBUD SA w zakresie wykonywania obiektów podziemnych metodami odkrywkowymi, a w szczególności metodą ścian szczelinowych. Autor przedstawił realizację stacji metra warszawskiego a także sposoby wykonywania podziemnych kondygnacji budowli kubaturowych. Struktura organizacyjna Konsorcjum Przedsiębiorstw Robót Górniczych i Budowy Szybów w aspekcie transformacji historycznych - to temat kolejnego referatu. Jego Autorzy (Szebesta, Grzybowski) przedstawili potencjał wykonawczy, sprzętowy i technologiczny firmy na przykładzie wykonanych i obecnie realizowanych inwestycji. Wątek głębienia szybów został podjęty w piątym referacie (Rusek, Sanocki) omawiającym prace wykonane przez Przedsiębiorstwo Budowy Szybów SA w kopalni rudy miedzi i cynku w Turcji. Autorzy szóstego referatu (Pöttler et al.) przedstawili złożoność procesu projektowania tuneli związaną z koniecznością uwzględnienia wielu aspektów takich, jak geologia, ochrona środowiska, bezpieczeństwo, organizacja ruchu itp. W referacie zaprezen-towano wzajemne oddziaływania różnych aspektów projektowania na przykładzie projektów tuneli linii kolejowych dużych prędkości.
Referaty przedstawione na Konferencji opublikowano w Kwartalniku AGH Górnictwo i Geoinżynieria (Rok 31, z. 3). Zaprezentowane referaty zostały przyjęte przez uczestników Konferencji z dużym zainteresowaniem, o czym świadczyła ożywiona dyskusja oraz rozmowy kuluarowe. W czasie dyskusji podnoszono m. in. obserwowane wyraźnie na świecie tendencje zagospodarowania wnętrza Ziemi, związane z brakiem terenów na powierzchni, a na tym tle perspektywy rozwoju budownictwa podziemnego. Zwrócono uwagę na pewne symptomy ożywienia tej gałęzi techniki. Potwierdzono również znaczenie Konferencji dla szerokiej wymiany informacji oraz integracji środowiska specjalistów zajmujących się budownictwem podziemnym.