W ramach inwestycji zakład zostanie nie tylko rozbudowany, ale zmieni się sposób zagospodarowywania odpadów. Aktualnie na wysypisko kierowane jest blisko 90% odpadów, a po przebudowie zakładu liczba ta zmniejszy się do ok. 36%. Pozostałe odpady zostaną odzyskane i przetworzone.
Odpadki organiczne będą przerabiane na kompost, w związku z czym wybudowana zostanie kompostownia na terenie ZUO. Bardzo ważne jest tu wcześniejsze przyzwyczajenie mieszkańców do segregacji odpadów, dlatego każde gospodarstwo otrzyma specjalne wiaderko na odpadki biologiczne, a na osiedlach zostaną ustawione kontenery na odpady biodegradowalne.
W ramach tej inwestycji powstanie również linia do produkcji tzw. paliwa alternatywnego z tworzyw sztucznych, a jego odbiorcą mogą być cementownie.
Ważnym miejscem w ZUO będzie sortownia odpadów zmieszanych i pochodzących z selektywnej zbiórki, zlokalizowana na 3,2 tys. m2 powierzchni. Dzięki temu możliwe będzie dokładne "przbranie" ok. 54 tys. ton komunalnych śmieci rocznie.

Zaplanowano też instalację doczyszczania i konfekcjonowania tworzyw sztucznych o zdolności przetwarzania co najmniej 250 kg na godzinę oraz instalację przygotowującą odpady wielkogabarytowe do przekazania firmom zajmującym się ich utylizacją.