Pozwolenie na budowę wydawane jest po przedłożeniu w odpowiednim urzędzie tak zwanego projektu budowlanego, który składać powinien się z dwóch części: projektu architektoniczno-budowlanego oraz projektu zagospodarowania terenu.

Projekt architektoniczno-budowlany: dom w rzutach

Projekt architektoniczno-budowlany to pierwsza i jednocześnie najważniejsza część każdego projektu budowlanego. W jego skład wchodzi przede wszystkim „dokumentacja techniczna” stawianego budynku. Dokument ten zawiera w sobie podstawowe informacje na temat nowo stawianego domu.

Zaliczają się do nich między innymi:

    powierzchnia budynku (netto),
    powierzchnia poszczególnych pomieszczeń (także użytkowych: piwnic, garaży itp.),
    kubatura ogrzewana i pozbawiona ogrzewania.

Projekt architektoniczno-budowlany zawierać będzie inne informacje przedstawione w formie rysunków (skala 1:100):

    rzuty wszystkich poziomów domu (z fundamentami i więźbą dachową włącznie),
    przekroje miejsc charakterystycznych (na przykład schodów),
    charakterystyka elewacji,
    rysunki instalacji wewnętrznych.

Część opisowa projektu architektoniczno-budowlanego obejmować powinna natomiast następujące informacje:

    konstrukcja domu,
    użyte do budowy materiały,
    kategoria geotechniczna,
    posadowienie budynku,
    układ i rozmieszczenie szczególnych instalacji,
    charakterystyka energetyczna budynku (roczne zapotrzebowanie potrzebne do ogrzania 1 m2 powierzchni).

Projekt zagospodarowania terenu: to, co dookoła

Projekt zagospodarowania terenu powinien przedstawiać rysunek ukazujący plan zagospodarowania działki wraz z otoczeniem w wyznaczonych odgórnie granicach. W tym dokumencie znajdować się będą przede wszystkim parametry określające rozmieszczenie domu i innych obiektów na danej działce (podane w skali odpowiedniej dla mapy zasadniczej, najczęściej 1:500 lub 1:1000).

Podstawowe dane projektu zagospodarowania terenu obejmują między innymi:

    całkowitą powierzchnię działki,
    rozmiary i usytuowanie budynku,
    odległości poszczególnych obiektów względem granic działki,
    obecność elementów rozgraniczających: ulic, chodników, dojazdów, miejsc parkowania itd.,
    rozmieszczenie elementów infrastruktury (studni, kanalizacji, przyłącza gazowego itp.)
    rozmieszczenie poszczególnych obiektów w granicach działki.

Plan zagospodarowania terenu najczęściej wykonywany jest w formie zbiorczej: jeden rysunek (mapa) obejmuje nie tylko szczegóły dotyczące samego domu, ale również elementy uzbrojenia działki. Jeśli projekt domu zakłada jakiekolwiek ingerencje w środowisko naturalne, należy również zaznaczyć tego typu działania w dokumencie.

Do ingerencji zaliczyć można między innymi:

    wycinkę drzew,
    zabezpieczenia gruntu (na przykład przed naruszeniem wody gruntowej),
    hydroizolacje (na przykład sposób odprowadzania wód opadowych),
    zmiany poziomu działki.

Jakie wymagania powinien spełniać projekt budowlany?

Dwa powyższe dokumenty stanowią podstawę pozytywnego zaopiniowania naszego wniosku, dlatego też pod żadnym pozorem nie wolno zaniedbać ich prawidłowego przygotowania. Prawidłowo przygotowany projekt budowlany powinien przede wszystkim być zgodny z lokalnym planem zagospodarowania przestrzennego. Oprócz tego powinien uwzględniać wszelkie dodatkowe wymogi zawarte w decyzji o warunkach zabudowy danego terenu (jej opracowanie spoczywa na barkach odpowiedniej dla obszaru jednostki samorządu).

Projekt gotowy – co dalej?

Jeżeli wszystko przebiegło zgodnie z planem, projekt budowlany nowego domu jest gotowy. Dokumentacja powinna być przygotowana w formacie A4, w twardej oprawie wraz z numeracją stron i rysunków. Konieczne jest zawarcie poniższych informacji:

    dane osobowe i adres inwestora,
    firma deweloperska stojąca za projektem, lub…
    …dane projektantów – w przypadku nieskorzystania z usług biura projektowego lub deweloperskiego,
    adres budowanego domu,
    numery ewidencyjne działki lub działek, na których przeprowadzamy budowę.

Każdy rysunek dodatkowo powinien opatrzony być datą i podpisem. Gotowy projekt sporządza się w co najmniej czterech egzemplarzach – chyba że potrzebne są dodatkowe pozwolenia. Podstawowe egzemplarze trafiają natomiast do poniższych instytucji:

    organ nadzoru budowlanego (1 egz.),
    urząd wydający pozwolenie na budowę (1 egz.),
    kierownik budowy (1 egz.),
    inwestor (1 egz.) – projekt do przechowywania w domu.

Artykuł powstał przy współpracy Domar Development: www.domardevelopment.pl/o-firmie.