W przypadku architektów do ustawy wprowadzony ma być tytuł zawodowy i określone zasady jego uzyskania. Projekt zawiera także propozycję określenia uprawnień zawodowych osób, które posiadają tytuł zawodowy architekta, uznawania kwalifikacji zawodowych i świadczenia usług transgranicznych w zawodzie. Unormowane mają być także prawa i obowiązki, odpowiedzialność oraz organizacja samorządu zawodowego architektów.

Analogiczne regulacje zostaną także opracowane dla inżynierów budownictwa. Propozycja zawiera zasady wykonywania zawodu oraz uznawania kwalifikacji zawodowych, zakres uprawnień budowlanych, świadczenie usłgu transgranicznych oraz przepisy dotyczące samorządu zawodowego inzynierów budownictwa. W nowej ustawie zawarte mają też być zasady odpowiedzialności dyscyplinarnej.

Oprócz dwóch ww. dokumentów Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju zaproponowało także trzeci projekt. Dotyczy on przepisów przejściowych i ma na celu dostosowanie nowych przepisów do obecnego systemu prawnego.

Przeczytaj także: Ustawa Prawo geologiczne i górnicze z podpisem prezydenta