• Zmiany mają ułatwić i przyspieszyć przygotowanie inwestycji
  • Senat wniósł poprawki głównie ws. legalizacji starych samowoli budowlanych
  • Ustawa wróciła pod obrady Sejmu

Senat zgłosił 6 lutego br. poprawki do ustawy deregulującej prawo budowlane, w dużej części dotyczyły one legalizacji co najmniej 20-letnich samowoli budowlanych. Za przyjęciem ustawy z poprawkami głosowało 95 senatorów. 

Zmiany dotyczą np. takich kwestii jak procedura uzyskiwania odstępstw od przepisów techniczno-budowlanych, zasady sporządzania projektu budowlanego, przeniesienie decyzji pozwolenia na budowę, samowoli budowlanych, uregulowania kwestii nielegalnego użytkowania obiektu czy doprecyzowania budzących wątpliwości i niejasnych przepisów.

Zgodnie z nowymi regulacjami, projekt budowlany będzie składać się z projektu zagospodarowania działki lub terenu (usytuowanie, układ komunikacyjny, informacja o obszarze oddziaływania obiektu), projektu architektoniczno-budowlanego (układ przestrzenny, projektowane rozwiązania techniczne i materiałowe) i projektu technicznego (opis konstrukcji, instalacji, charakterystyka energetyczna). Ten ostatni trzeba będzie składać wraz z wnioskiem o udzielenie pozwolenia na użytkowanie lub wraz ze zgłoszeniem zakończenia robót. Z kolei, będąc jeszcze na etapie pozyskiwania zgody na budowę, do wniosku będziemy składać tylko część obecnego projektu budowlanego. Ponadto do wniosku o pozwolenie na budowę trzeba będzie dołączyć mniej egzemplarzy projektu budowlanego – trzy, a nie jak obecnie cztery.

Ponadto, projekt wprowadza przepisy, które służą podniesieniu bezpieczeństwa pożarowego oraz zapewnieniu sprawności przebiegu procesu inwestycyjnego, jeśli chodzi o przyłączenie do sieci elektroenergetycznych, gazowych, ciepłowniczych wodociągowych i kanalizacyjnych.

Jednym z celów zmian, które przygotowało Ministerstwo Rozwoju, jest deregulacja. Ma ona sprawić, że znikną absurdy, takie, jak konieczność uzyskania pozwolenia na budowę w przypadku instalacji bankomatów, paczkomatów czy innych tego typu urządzeń.

Nowe regulacje ułatwią też legalizację co najmniej 20-letnich samowoli budowlanych. Warunkiem dokonania legalizacji na podstawie uproszczonej, bezpłatnej procedury będzie przedstawienie ekspertyzy technicznej, potwierdzającej możliwość bezpiecznego użytkowania obiektu i geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.

Zmiany dotkną też obowiązku uzyskiwania pozwolenia na budowę: zwolnieni z niego będziemy w przypadku wykonywania instalacji gazowych (wewnątrz i na zewnątrz użytkowanego budynku), budowy stacji regazyfikacji LNG o pojemności zbiornika magazynowania gazu do 10 m3, urządzeń melioracji wodnej, a także budowy stawów i zbiorników wodnych o powierzchni nieprzekraczającej 1 tys. m2 i głębokości nieprzekraczającej 3 m, położonych w całości na gruntach rolnych.

Przyjęta ustawa zakłada wprowadzenie granicznego, pięcioletniego terminu dla stwierdzenia nieważności decyzji pozwolenia na budowę i decyzji o pozwoleniu na użytkowanie. Ustawa wprowadzi także zakaz pobierania przez przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjne opłat za wydanie warunków technicznych przyłączenia do sieci.

Prawo budowlane normuje działalność obejmującą sprawy projektowania, budowy, utrzymania i rozbiórki obiektów budowlanych oraz określa zasady działania organów administracji publicznej w tych dziedzinach.

Przeczytaj także: Dariusz Blocher: spiętrzenia zleceń i ich brak powodują destabilizację rynku