Główna zmiana jest związana z określeniem terminu, do upływu którego wykonawca będzie uprawniony do wystąpienia z wnioskiem o wyjaśnienia. Na chwilę obecną wiele pytań zadawanych przez wykonawców wpływa do zamawiającego na krótko przed upływem terminu składania ofert. Uniemożliwia to udzielanie odpowiedzi przed upływem tego terminu. Powoduje to przedłużenie postępowania i opóźnia rozpoczęcie inwestycji.

W celu wyeliminowania takiej sytuacji zaproponowano, aby wykonawcy mogli zadawać pytania do dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert. Przedłużenie terminu składania ofert nie spowoduje przedłużenia czasu na składanie wniosków o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Zamawiający będzie zobowiązany na niezwłoczne udzielenie wyjaśnień (nie później niż w określonych terminach) by wykonawcy mieli odpowiedni czas na uwzględnienie wyjaśnień w ramach formułowania treści oferty.