• Krajowy System Zarządzania Ruchem Drogowym to jeden z najważniejszych projektów, jakie chce w najbliższych latach wdrożyć GDDKiA
  • Pierwszy przetarg na realizację Centralnego Projektu Wdrożeniowego został unieważniony z powodu rozbieżności cen potencjalnego wykonawcy i inwestora
  • Nowe oferty w większości również przekraczają zaproponowaną przez zamawiającego kwotę

W przypadku Centralnego Projektu Wdrożeniowego oferty złożyli:

– konsorcjum firm Wasko S.A. (lider), Inqubator sp. z o.o., Telway sp. z o.o., Trax Elektronik sp. z o.o. oraz APM Pro sp. z o.o.;

– konsorcjum firm Aldesa Construcciones Polska sp. z o.o., Aldesa Construcciones S.A. oraz Aeronaval de Construcciones e Instalaciones S.A. (ACISA);

– Alumbrados Viarios Sociedad Anonima S.A. Oddział w Polsce.

Pierwsze konsorcjum wyceniło zadanie na ponad 364,4 mln zł przy koszcie utrzymania prawie 60,1 mln zł, drugie – na 339,05 mln zł (koszt utrzymania: 128,5 mln zł), natomiast firma Alumbrados proponuje 223,3 mln zł za realizację projektu i blisko 7,9 mln zł za utrzymanie. Co istotne, GDDKiA na to zamówienie przeznaczyła około 208,2 mln zł, co oznacza, że żadna z ofert nie mieści się w budżecie inwestora.

Podobnie wygląda sytuacja w przetargu dotyczącym Regionalnych Projektów Wdrożeniowych. Tu oferenci wyceniali realizację czterech podzadań, dla których Dyrekcja ustaliła poniższe kwoty:

Część 1 – 182 664 767,43 zł.

Część 2 – 111 717 590,07 zł.

Część 3 – 307 604 723,43 zł.

Część 4 – 125 974 372,47.

W przetargu wzięli udział niemal ci sami potencjalni wykonawcy, z tą różnicą, że konsorcjum z Wasko na czele partneruje w tym przypadku jedynie Trax Elektronik. Wykonawca ten jest też zainteresowany realizacją tylko części czwartej przedsięwzięcia, którą wycenił na 205,6 mln zł.

Firma Alumbrados Viarios Sociedad Anonima zaproponowała: 153,5 mln zł za część pierwszą, za drugą – 115,6 mln zł, za trzecią – 231,9 mln zł i za czwartą – prawie 140 mln zł. W budżet GDDKiA wpisują się dwie z tych wartości – pierwsza i trzecia.

Konsorcjum z Aldesą jako liderem w każdej części zadania proponuje ceny wyższe: od 238,3 mln zł za część drugą, przez 306 mln zł za część czwartą i 390,7 mln zł za pierwszą, aż po najdroższą wycenę – części trzeciej – 566,8 mln zł.

Komisja przetargowa analizuje obecnie oferty. Nie wiadomo, czy zbyt wysokie ceny doprowadzą do unieważnienia przetargu. Nie byłaby to pierwsza taka decyzja GDDKiA w tej sprawie – unieważniono już jedno (pierwsze) postępowanie ws. wyboru wykonawcy Centralnego Projektu Wdrożeniowego w ramach KSZRD. Powód był podobny: zbyt duża rozbieżność między wartością złożonej oferty (chętny był jeden wykonawca) a budżetem zamawiającego. Co ciekawe, zainteresowane zamówieniem było konsorcjum firm Aldesa i Aeronaval. Wtedy zaproponowało ono kwotę 372,25 mln zł przy budżecie Dyrekcji nieco ponad 200 mln zł.

KSZRD to planowany do wdrożenia system informowania kierowców o utrudnieniach na krajowych drogach, a także wytyczonych objazdach i warunkach pogodowych. Ma powstać do 2023 r. Wartość projektu to 2 mld zł. Szerzej na temat tej koncepcji pisaliśmy tutaj.

Przeczytaj także: Kto zastąpi Salini na budowie A1?