• Partner portalu
  • Partner portalu
  • Partner portalu
Partnerzy portalu

Geoinżynieria w Budownictwie: nowe wyzwania, nowe rozwiązania

Opublikowano: 04-12-2019 Źródło: inzynieria.com
Autor Magdalena Januszek
Magdalena Januszek
inzynieria.com

W Krakowie odbyła się IX Konferencja „Geoinżynieria w Budownictwie”. Poprzedziły ją warsztaty dot. projektowania fundamentów płytowo-palowych. W kolejnych dniach uczestnicy mieli okazję wysłuchać prezentacji przygotowanych przez cenionych w branży ekspertów oraz wziąć udział w forach dyskusyjnych.


IX Konferencja „Geoinżynieria w Budownictwie”. Fot. Quality Studio IX Konferencja „Geoinżynieria w Budownictwie”. Fot. Quality Studio

Na wydarzenie, które zaplanowano na 3–5 grudnia br., Wydawnictwo INŻYNIERIA sp. z o.o. zaprosiło do Krakowa. 3 grudnia dr inż Grzegorz Kacprzak z Politechniki Warszawskiej, Mariusz Leszczyński z Komitetu Technicznego KT254 ds. Geotechniki w Polskim Komitecie Normalizacyjnym oraz Piotr Rychlewski z Instytutu Badawczego Dróg i Mostów podzielili się swoją wiedzą dot. projektowania fundamentów płytowo-palowych. Warsztaty, podzielone na część teoretyczną i praktyczną, zakończył test online, który uczestnicy rozwiązywali na portalu Akademia Inżynierii: akademia.inzynieria.com.

Monika Socha-Kośmider, Przewodnicząca IX Konferencji Geoinżynieria w budownictwie. Fot. Quality Studio

Monika Socha-Kośmider, Przewodnicząca IX Konferencji Geoinżynieria w budownictwie. Fot. Quality Studio

Pierwszego dnia obrad konferencję oficjalnie otworzyła jej Przewodnicząca, Monika Socha-Kośmider. Jak podkreśliła, tempo zmian w zakresie rozwiązań technologicznych związanych z realizacją inwestycji kubaturowych i infrastrukturalnych zobowiązuje nie tylko do propagowania tychże zmian, lecz również do podejmowania dyskusji na ich temat. Dlatego głównym celem wydarzenia będzie wspólne wskazanie konkretnych rozwiązań, które ułatwią realizację inwestycji z różnych obszarów budownictwa.

W ramach pierwszej sesji uczestnicy mieli okazję wysłuchać prezentacji dotyczących rozpoznawania podłoża, zabezpieczeń ścian głębokich wykopów, problematyki określania maksymalnej wysokości budynków posadowionych w rejonie infrastruktury podziemnej, a przede wszystkim tak potrzebnych w branży norm i wytycznych w postaci nowej generacji Eurokodu 7. Jako pierwszy głos zabrał dr hab. Jędrzej Wierzbicki, prof. UAM (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza), który wygłosił prezentację na temat niedoskonałości w rozpoznaniu podłoża dróg. Jak wskazał, najpoważniejsze konsekwencje mogą być wywołane przez nawet najbanalniejsze przyczyny, zwłaszcza, jeśli nałożą się one na siebie. Jesteśmy otoczeni przez technologię, dysponujemy coraz szerszą paletą badań: inżynier często nie potrafi z tego bogactwa skorzystać – mówił prof. Wierzbicki, diagnozując, że brakuje procesu doszkalania już po studiach, dla wszystkich, tak naprawdę, przedstawicieli stron procesu inwestycyjnego. Kolejne wystąpienie, dr. hab. inż. Andrzeja Trutego, prof. PK (Politechnika Krakowska) dotyczyło kalkulatorów MES do analizy zabezpieczenia głębokich wykopów. Następnie dr hab. inż. Paweł Popielski, prof. PW (Politechnika Warszawska) przedstawił referat dot. wykorzystania metody obserwacyjnej i pomiarów odprężenia podłoża do określenia maksymalnej wysokości budynków posadowionych w rejonie infrastruktury podziemnej. Sesję zakończyli Witold Bogusz (Instytut Techniki Budowlanej) oraz Mariusz Leszczyński (Komitet techniczny KT254 ds. geotechniki w Polskim Komitecie Normalizacyjnym), omawiając nową generację Eurokodu 7 i roli rozpoznania podłoża w projektowaniu geotechnicznym. Jak przekazali, następuje zmiana orientacji normy: właściwości zastępują badania, a projektant dokumentatora. Normy dostosowywane są do praktyki europejskiej i aktualnego stanu wiedzy. Warto pamiętać, że realizacja badań, interpretacja wyników i wybór parametrów to elementy tej samej układanki, czyli projektowania geotechnicznego – podsumowali.

Problematyka wykopów głębokich pojawiła się również w trakcie sesji II, ale poruszona została także tematyka systemów iniekcyjnych do podłoża gruntowego, palowania czy monitorowania przemieszczeń – zaprezentowane zostały też polskie i zagraniczne rozwiązania stalowe. Michał Januszewski (ArcelorMittal) omówił realizacje inwestycji z zakresu infrastruktury komunikacyjnej i budownictwa kubaturowego przy pomocy rozwiązań stalowych. Później Mateusz Hager przedstawił kwestię jakości rozpoznania warunków podłoża gruntowego w kontekście doboru optymalnej technologii robót geotechnicznych. My, geotechnicy, jesteśmy użytkownikiem podłoża gruntowego – podkreślił, rozpoczynając wystąpienie. Kolejny prelegent, Łukasz Wackowski (Keller Polska sp. z o.o.) podzielił się wiedzą nt. zastosowania wgłębnego mieszkania gruntu przy zabezpieczaniu głębokich wykopów na wybranych przykładach. Ryszard Perucki (MC-Bauchemie sp. z o.o.) zaprezentował systemy iniekcyjne do podłoża gruntowego. Inny produkt - pale IS, przedstawił Daniel Słowikowski (Polbud-Pomorze sp. z o.o.). Przedstawiciel firmy Polservice Geo sp. z o.o. szeroko omówił produkt SMARTSENSE, pozwalający na monitorowanie przemieszczeń podczas realizacji inwestycji w obszarze inżynierii lądowej. Prezentacja przygotowana przez zagranicznego gościa, Hannesa Seilera (STABAU GmbH&Co. KG founded on steel) dotyczyła realizacji złożonych projektów inżynieryjnych przy wykorzystaniu innowacyjnych zamków do grodzic stalowych typu S20 i C22-9. Sesję zamknął Grzegorz Kacprzak, który omówił case study realizacji projektu obejmującego budowę Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie.

 IX Konferencja „Geoinżynieria w Budownictwie”. Fot. Quality Studio

IX Konferencja „Geoinżynieria w Budownictwie”. Fot. Quality Studio

Trzecia i ostatnia sesja poświęcona została rozważaniom na temat wpływu budowy na obiekty sąsiednie, wzrostu znaczenia badań geofizycznych w rozpoznaniu podłoża gruntowego czy zastosowania georusztów w budownictwie. Dr inż. Tomasz Godlewski (Instytut Techniki Budowlanej) podjął nośny temat zmian klimatu w kontekście projektowania geotechnicznego. Dr Edyta Majer (Państwowy Instytut Geologiczny - Państwowy Instytut Badawczy) poruszyła bardzo istotny problem sposobów wykorzystywania norm w projektowaniu, a w szczególności opisu i klasyfikacji gruntów i skał według norm PN-EN 14688, 14689. Dr inż. Irena Bagińska (Politechnika Wrocławska) omówiła kwestię wzrostu znaczenia badań geofizycznych w rozpoznaniu podłoża gruntowego jako potrzeby budownictwa drogowego. Wystąpienie dr. inż. Rafała Sieńko dotyczyło wpływu budowy na obiekty sąsiednie. Prezentacja tematu uwzględniała m.in. kwestię przemieszczeń, drgań, hałasu, pyłów i in. Już na sam koniec dr inż. Jacek Kawalec (Politechnika Śląska) opowiedział o zastosowaniu georusztów w budownictwie.

Zwieńczeniem całego dnia była uroczysta gala, połączona z przyznaniem nagrody TYTAN w obszarze geoinżynierii.

Geoinżynieryjne fora dyskusyjne

Niewątpliwą zaletą wszystkich konferencji organizowanych przez nasze Wydawnictwo jest tworzenie platformy wymiany wiedzy i doświadczenia. Dlatego zdecydowaliśmy się w tym roku na wprowadzenie for dyskusyjnych. W trakcie ich trwania przedstawiciele świata nauki, jak również inwestorzy i wykonawcy, a przede wszystkim uczestnicy wydarzenia, mieli możliwość odniesienia się do konkretnych zagadnień związanych z realizacjami geoinżynieryjnymi w budownictwie kubaturowym oraz inżynierii lądowej. Głównym celem tego punktu programu było wspólne wskazanie konkretnych rozwiązań, które ułatwią realizację inwestycji z różnych obszarów budownictwa.

W ramach pierwszego z forów omawiano nowe wyzwania geoinżynieryjne w budownictwie kubaturowym. Miejsca pod względem geotechnicznym „łatwe” zostały już wykorzystane, więc musimy budować, wykorzystując wszystkie wolne skrawki terenu – powiedział prowadzący dyskusję Piotr Rychlewski z Instytutu Badawczego Dróg i Mostów. Poruszono tematykę prac geotechnicznych w ograniczonej przestrzeni istniejącej zabudowy (głos zabrali szczególnie Łukasz Wujek z Keller Polska i Michał Januszewski z Arcelor Mittal), odwodnień głębokich wykopów (dr hab. inż Paweł Popielski, prof. PW z Politechniki Warszawskiej) czy wpływu wcześniejszych badań otworów na stateczność hydrauliczną wykopów (dr hab inż. Jędrzej Wierzbicki, prof. UAM z Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza). Kamil Kiełbasiński z Polservice Geo sp. z o.o. poddał pod dyskusję kwestię monitoringu przed, w trakcie i po zakończeniu inwestycji, a Michał Zorzycki z Warbud S.A. przypomniał o licznych wyzwaniach związanych z koordynacją i uzgodnieniami projektowymi. Andrzej Kruczek (Lloyd Acoustics Polska) zaznaczył kluczową i niedocenianą rolę studiów przedprojektowych. W dyskusji udział wzięli też dr Grzegorz Białowąs (Jacobs) oraz Wojciech Solak, prezes zarządu SOLART sp. z o.o. i Krzysztof Kozera, inspektor nadzoru inwestorskiego tejże firmy, a także uczestnicy wydarzenia.

Podczas drugiego forum poruszono zagadnienia związane z nowymi wyzwaniami geoinżynieryjnymi w budownictwie infrastrukturalnym. W tym budownictwie podstawowym wyzwaniem są problemy geotechniczne. Fundamentem dla niego jest podłoże gruntowe – powiedziała moderująca dyskusję prof. dr hab. inż. Joanna Bzówka z Politechniki Śląskiej. Debata była bardzo ożywiona: Michał Januszewski (ArcelorMittal), Michał Zorzycki (Warbud S.A.), Daniel Słowikowski i Zygmunt Bartoszek (Polbud-Pomorze sp. z o.o.), dr hab. inż. Paweł Popielski, prof. PW (Politechnika Warszawska), dr inż. Irena Bagińska (Politechnika Wrocławska), Tomasz Godlewski (Instytut Techniki Budowlanej) i dr inż. Jacek Kawalec (Politechnika Śląska) poruszyli szereg istotnych tematów. Omówiono kwestię czasu realizacji robót, względy ekologiczne wpływ realizacji inwestycji na otoczenie i problemy wykonawstwa robót geotechnicznych. Wiele czasu poświęcono na dyskusję na temat technik bezurobkowych, ale duże zainteresowanie wzbudziło też wykorzystanie materiałów odpadowych z innych branż gospodarki. Podczas forum nie pominięto też kwestii standaryzacji i ewaluacji wymagań odnośnie do przemieszczeń, deformacji i właściwości filtracyjnych efektów robót geotechnicznych. 

Uczestnicy Konferencji chętnie włączali się w rozmowę, zadawali też dziesiątki pytań: choć wydarzenie było trzydniowe, na wiele z nich nie udało się odpowiedzieć. Odpowiedzi pojawią się jednak na naszym portalu.

Dziękujemy wszystkim prelegentom, patronom, partnerom, sponsorom, uczestnikom i pozostałym osobom zaangażowanym w organizację konferencji, zapraszając do udziału w kolejnej edycji wydarzenia w 2020 r.

Czym jest i jak działa fundament płytowo-palowy?

IX Konferencja Geoinżynieria w budownictwie. Fot. Quality Studio

IX Konferencja Geoinżynieria w budownictwie. Fot. Quality Studio

Błędy w rozpoznaniu podłoża są typowe dla budownictwa liniowego

dr hab. inż. Jędrzej Wierzbicki, prof. UAM, IX Konferencja Geoinżynieria w budownictwie. Fot. Quality Studio

dr hab. inż. Jędrzej Wierzbicki, prof. UAM, IX Konferencja Geoinżynieria w budownictwie. Fot. Quality Studio

Jak budować nad infrastrukturą podziemną?

dr hab. inż. Paweł Popielski, prof. PW, IX Konferencja Geoinżynieria w budownictwie. Fot. Quality Studio

dr hab. inż. Paweł Popielski, prof. PW, IX Konferencja Geoinżynieria w budownictwie. Fot. Quality Studio

Pale IS: sposób na zwiększenie nośności

Daniel Słowikowski (Polbud-Pomorze sp. z o.o). Fot. Quality Studio

Daniel Słowikowski (Polbud-Pomorze sp. z o.o). Fot. Quality Studio

Warszawa: budowa muzeum nad tunelami metra

Wpływ budowy na obiekty sąsiednie. Kluczowy jest monitoring


dr inż. Jacek Kawalec, Politechnika Śląska. Fot. Quality Studio

dr inż. Jacek Kawalec, Politechnika Śląska. Fot. Quality Studio

TYTAN w obszarze geoinżynierii: kto otrzymał statuetkę?

TYTAN w obszarze geoinżynierii. IX Konferencja Geoinżynieria w Budownictwie. Fot. Quality Studio

TYTAN w obszarze geoinżynierii. IX Konferencja Geoinżynieria w Budownictwie. Fot. Quality Studio

Rosną wyzwania geoinżynieryjne w budownictwie

Przeczytaj także: Geotechnika w budownictwie i infrastrukturze komunikacyjnej

Powiązane

Aby dodać komentarz musisz być zalogowany. Przejdź do formularza logowania/rejestracji.