KIO nakazała unieważnienie czynności wyboru najkorzystniejszej oferty złożonej przez konsorcjum  OBRASCON HUARTE LAIN SA , Hydrobudowa Polska, PBG, Aprivia i Przedsiębiorstwo Robót Górniczych Metro i dokonanie ponownego badania i oceny ofert z uwzględnieniem procedury wyjaśnienia elementów oferty mających wpływ na wysokość ceny. W praktyce oznacza to wezwanie konsorcjum z liderem OBRASCON HUARTE LAIN do przedstawienia  czynników ( zgodnie z art. 90.2 ustawy Prawo zamówień publicznych) mających wpływ na złożoną w ofercie cenę.  

Zgodnie z wyrokiem KIO spółka Gdańskie Inwestycje Komunalne wezwie konsorcjum OBRASCON HUARTE LAIN do złożenia stosownych wyjaśnień. Termin złożenia wyjaśnień GIK wyznaczył na 5 sierpnia 2011. Gdańskie Inwestycje Komunalne zamierzają zaskarżyć werdykt KIO do Sądu Okręgowego w Gdańsku, który jest ostateczną instancją w tej sprawie, oraz do prezesa Urzędu Zamówień Publicznych.

30 czerwca spółka Gdańskie Inwestycje Komunalne ogłosiła zwycięzcę przetargu na jego budowę. Najkorzystniejszą ofertę złożyło konsorcjum, którego liderem jest Obrascon Huarte Lain, które za budowę tunelu zażądało 885 mln zł. Drugie w kolejności było konsorcjum ze spółką FCC Construction na czele, które swoje prace wyceniło na 1,18 mld zł. To właśnie cena jaką zaproponowało zwycięskie konsorcjum spowodowała, że konsorcjum z FCC Construction postanowiło odwołać się do KIO od decyzji komisji przetargowej, zarzucając zwycięzcy rażąco niską cenę.