Transakcję na kwotę 9.736.353,90 zł. HYDROBUDOWA POLSKA S.A. sfinansuje ze środków własnych pochodzących z emisji akcji serii K.Wszystkie dotychczasowo zawarte umowy warunkowe dotyczą nabycia łącznie 311 udziałów, co stanowi 56,55% kapitału zakładowego Spółki PRG Metro Sp. z o.o. Stroną zawartych umów są osoby fizyczne będące Udziałowcami firmy.