Partnerzy portalu

Założenia do wytycznych na temat projektowania i budowy obiektów w technologiach bezwykopowych

Opublikowano: 23-05-2023 Źródło: inzynieria.com

W dniach 13–15 czerwca 2023 r. w Tomaszowicach pod Krakowem odbędzie się XXI Międzynarodowa Konferencja, Wystawa i Pokazy Technologii „Inżynieria Bezwykopowa” #IB2023. Jednym z prelegentów będzie prof. dr. hab. inż. Adam Wysokowski z Uniwersytetu Zieolongórskiego, który zaprezentuje ogólne założenia do wytycznych na temat projektowania i budowy obiektów w technologiach bezwykopowych.


Maszyna do mikrotunelowania. Fot. NI Water Maszyna do mikrotunelowania. Fot. NI Water

Dzisiejsze technologie budowlane oferują coraz więcej innowacyjnych rozwiązań, które umożliwiają projektowanie i budowę obiektów w sposób bezwykopowy. Technologie bezwykopowe są coraz bardziej popularne z uwagi na swoje niezaprzeczalne liczne zalety, takie jak ograniczone zakłócenia w ruchu lądowym, zmniejszenie uciążliwości dla otoczenia, skrócenie czasu realizacji i mniejsze ryzyko uszkodzenia istniejących elementów infrastruktury podziemnej.

Korzyści płynące z opracowania i stosowania wytycznych

Wytyczne dotyczące projektowania i budowy obiektów w technologiach bezwykopowych mogą odgrywać kluczową rolę w całym procesie budowlanym. Zawierają bowiem ogólne zalecane zasady, które muszą być przestrzegane przez projektantów, wykonawców i innych specjalistów zaangażowanych w proces budowy. Istotne jest, że przekłada się to później również na niezakłóconą eksploatację tak zrealizowanych obiektów.

Szerokie stosowanie proponowanych wytycznych zapewni:

Bezpieczeństwo. Wytyczne zawierają podstawowe wymagania dotyczące bezpieczeństwa podczas projektowania i budowy obiektów bezwykopowych. Określają one odpowiednie procedury i normy, które należy przestrzegać, aby zapewnić bezpieczne warunki pracy dla wszystkich zaangażowanych stron. Zapewniają one również minimalizację ryzyka wypadków, uszkodzeń infrastruktury i innych nieprzewidzianych incydentów.


Jakość. Wytyczne zawierają wytyczne dotyczące jakości pracy, materiałów i sprzętu używanego podczas budowy. Określają one standardy, którym muszą odpowiadać wszystkie wykonane prace. Dzięki temu zapewniana jest wysoka jakość obiektów bezwykopowych, które są odpowiednio trwałe, wytrzymałe i spełniają wszystkie wymagania techniczne.

Efektywność. Wytyczne mają na celu zapewnienie efektywności w procesie budowlanym. Określają one optymalne metody i techniki, które powinny być stosowane, aby zminimalizować czas trwania prac i koszty. Mogą również zawierać wytyczne dotyczące optymalnego wykorzystania zasobów, takich jak energia i materiały, co przyczynia się do zrównoważonego rozwoju.


Aspekty prawne. Wytyczne stanowią podstawowe wytyczne branżowe dla projektantów i wykonawców prac bezwykopowych. Określają one standardy, procedury i praktyki, które są akceptowane i uznawane przez wszystkie strony procesu budowlanego. Dzięki temu zapewniona jest spójność i jednolitość w podejściu do projektowania i budowy obiektów bezwykopowych.

Opracowanie takie jest nie tylko niezbędne z punktu widzenia technicznego, ale także istotne z perspektywy ochrony środowiska i minimalizacji zakłóceń dla społeczności lokalnych. Zdaniem prof. dr hab. Adama Wysokowskiego należy dążyć do szybkiego opracowania i wdrożenia takich dokumentów. Przyczyniłyby się one bowiem do jeszcze szerszego upowszechnienia technologii bezwykopowych oraz uporządkowałyby proces inwestycyjny z korzyścią dla wszystkich jego stron.

Ekspert o imponującym dorobku

Prof. dr hab. Adama Wysokowski jest kierownikiem Zakładu Dróg i Mostów Uniwersytetu Zielonogórskiego. Specjalizuje się w dziedzinie zmęczenia, trwałości, utrzymania i przeglądów mostów a także przepustów komunikacyjnych, w tym konstrukcji gruntowo-powłokowych. Przez wiele lat zajmował się badaniami tych konstrukcji.

dr hab. inż. Adam Wysokowski, Uniwersytet Zielonogórski. IV Konferencja CIPP. Fot. Quality Studio
dr hab. inż. Adam Wysokowski, Uniwersytet Zielonogórski. IV Konferencja CIPP. Fot. Quality Studio

Od wielu lat jest aktywny również we wdrażaniu w naszym kraju nowoczesnych materiałów i technologii w budownictwie drogowo-mostowym. W ramach tych prac wykonał wiele badań laboratoryjnych i terenowych oraz przeprowadził kilkadziesiąt cykli szkoleń na ten temat. Wynikiem tych wieloletnich działań jest kilkanaście ogólnie obowiązujących w praktyce drogowo-mostowej zaleceń i specyfikacji opracowanych z jego udziałem, najczęściej pod jego kierunkiem. 

W ramach pracy habilitacyjnej opracował metodę szacowania wpływu korozji na nośność mostów stalowych nagrodzoną przez Ministra Infrastruktury. Autor lub współautor ponad 150 publikacji i kilku monografii. Przez dwie kadencje był członkiem sekcji materiałów budowlanych Komitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej PAN. Od 1992 r. jest członkiem Normalizacyjnej Komisji Problemowej nr 251 ds. obiektów mostowych PKN. 


Działalność dydaktyczną zapoczątkował na Politechnice Wrocławskiej z zakresu inżynierii komunikacyjnej i projektowania mostów. Kontynuuje ją obecnie na swojej macierzystej uczelni - Uniwersytecie Zielonogórskim prowadząc wykłady głównie z mostów metalowych oraz badań i materiałoznawstwa drogowo-mostowego.
Dorobek zawodowy to praca w wykonawstwie oraz projektowanie, ekspertyzy, szkolenia, koordynacja i wdrożenie do szerokiej praktyki Systemu Gospodarki Mostowej. Członek Związku Mostowców Rzeczypospolitej Polskiej (ZMRP), Polskiego Związku Inżynierów i Techników Budownictwa (PZITB), International Association of Bridge and Structural Engineering (IABSE), American Society of Civil Engineers (ASCE).

Inżynieria Bezwykopowa - WIEDZA, BIZNES, ATRAKCJE

XXI Międzynarodowa Konferencja, Wystawa i Pokazy Technologii „Inżynieria Bezwykopowa” odbędzie się w dniach 13–15 czerwca 2023 r. w podkrakowskich Tomaszowicach, a także online poprzez serwis akademia.inzynieria.com.

Konferencja rozpocznie się od warsztatów. Wykłady uznanych ekspertów odbędą się w ramach trzech sesji. Poza tym będzie można obejrzeć pokazy technologii na żywo, a jedna z planowanych atrakcji to spotkanie z cenionym dziennikarzem Marcinem Prokopem. Tradycyjnie kulminacyjnym momentem będzie rozdanie TYTANÓW, czyli branżowych nagród.

Program, prelegenci, atrakcje – wszystkie szczegóły dotyczące konferencji znajdziesz TUTAJ.

ZAREJESTRUJ SIĘ i weź udział w dorocznym święcie branży bezwykopowej o zasięgu międzynarodowym.

Przeczytaj także: Metody TIP a moduły rurowe PP. Czy to dobre rozwiązanie?

Konferencje Inżynieria

WIEDZA. BIZNES. ATRAKCJE

Sprawdź najbliższe wydarzenia